Högsta Domstolen, det skaver en del

I en tid när många pratar om hur man ska bekämpa brottsligheten framstår det som märkligt att Högsta Domstolen funderar på att höja gränsen för ringa stöld. Från 1000 till 1250 kronor.


Känsliga uppgifter kan bli offentliga vid ansökning om tobakstillstånd

Kravet på att så många uppgifter ska lämnas in till kommunen för att få söka tillstånd för tobaksförsäljning leder till att vissa personliga och finansiella uppgifter kan komma att omfattas av offentlighetsprincipen. För att uppmärksamma kommunen på vilka uppgifter som handlare anser bör vara sekretessbelagda bör handlare vara tydliga med vilka uppgifter som är känsliga vad gäller personliga eller finansiella uppgifter. Susanna Norelid vid Norelid Advokatbyrå reder ut begreppen och förklarar lite närmare om vad som gäller angående sekretess.

I förra numret av Livsviktigt skrev vi om hur krångligt och dyrt det är att söka tillstånd för att sälja tobak enligt den nya Tobakslagen. Framförallt har det krävts att en mängd uppgifter ska lämnas in till kommunen såsom ägarförhållanden, registreringsbevis, hyreskontrakt, egenkontrollprogram och finansiering av verksamheten. Även uppgifter om vilka anställda som sitter i kassan och ska sälja tobaken måste redovisas liksom intyg om konkursfrihet och till och med papper från belastningsregistret om att man inte är kriminell.

Grundregel - offentlig handling

När den nya Tobakslagen kom till krävdes därmed inte bara en ansenlig pappersexcersis från handlarnas sida i och med alla intyg och finansiella och personliga uppgifter som ska lämnas in till kommunen i samband med tillståndsansökan. Handlingar och uppgifter som sänds till kommunen är som grundregel offentliga handlingar och det innebär att sådana handlingar och uppgifter kan komma att lämnas ut till någon som efterfrågar dem i enlighet med offentlighetsprincipen.

– Det är sedan kommunen som avgör om vilka handlingar eller uppgifter som är offentliga och vilka som ska sekretessbeläggas (helt eller delvis) enligt tryckfrihetsförordningen och enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Men vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas prövas först av kommunen om någon begär ut handlingen, säger Susanna Norelid på Norelid Advokatbyrå.

Kommunen bestämmer

Det är ändå kommunen som beslutar om vad som slutligen ska sekretessbeläggas. Och den kan bestämma att handlingen antingen är offentlig, eller att vissa delar av handlingen maskeras, eller att hela handlingen är sekretessbelagd varpå ansökan om utlämning av handlingen avslås. Detta beslut kan överklagas till kammarrätten.

– Offentlighetsprincipen är och har varit en grundläggande rättsprincip i Sverige i många år. Det är således ingen nyhet för myndigheter eller kommuner att hantera frågor kring sekretess. Man ska därför inte vara så orolig över kravet på informationslämnande till kommunen men man ska vara noggrann med att påtala vilka uppgifter som är särskilt känsliga eller innehåller företagshemligheter så att kommunen särskilt uppmärksammar det i sin sekretssprövning, säger Susanna Norelid.

Lagändring i OSL för tobakssäljarnas skull

I samband med att den nya Tobakslagen trädde ikraft kompletterades 30 kap. 20 § i OSL med en regel om vilka typer av uppgifter som ska kunna beläggas med sekretess. Så här står det i förarbetena:

”Uppgifter om vem som är tillståndshavare, vad tillståndet avser och vilka eventuella villkor som föreskrivits av tillståndet är exempel på uppgifter som normalt torde kunna lämnas ut. Konkreta uppgifter om en sökandes ekonomi eller en tillståndshavares personliga vandel är exempel på sådana uppgifter som bör omfattas av sekretess.”

Sekretess för personliga och/eller ekonomiska förhållanden

Den nya bestämmelsen som lagts till i 30 kap. 20 § i OSL förtydligar alltså möjligheten för kommuner att sekretessbelägga viss känslig information som kommunerna får in i samband med tillståndsansökningar. Så här skriver Norelid Advokatbyrå i ett förtydligande av tillägget: Den nya bestämmelsen innebär att sekretess gäller hos kommun i ärenden om tillståndspliktig tobaksförsäljning för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

– Visst kan det förekomma okunskap och misstag kan begås vid utlämnandet av uppgifter från myndigheter och kommuner. Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser är dock väl förankrade i vårt samhälle så vid noggrant angivande av sekretesskäl finns det nu goda möjligheter att undanhålla känsliga uppgifter från offentlighet, säger Susanna Norelid.

Vad bör man då som handlare tänka på?

– Sekretessreglerna innebär att exempelvis köpe- och hyresavtal och andra affärshemligheter som rör handlaren och vars röjande kan antas leda till att den sökande lider skada bör omfattas av den nya sekretessbestämmelsen i 30 kap. § 20 OSL. Känsliga personuppgifter såsom exemplevis konkreta uppgifter om den sökandes ekonomi eller andra personliga förhållanden bör inte heller komma att lämnas ut, säger Susanna Norelid.

När väl beslut är fattat

– Själva beslutet som kommunen fattar efter tillståndsprövning omfattas dock inte av sekretess. Det är därför tänkbart att det i ett sådant beslut kan framkomma uppgifter om en sökandes ekonomi och personliga förhållanden som en del i kommunens motivering av beslutet.

Hur kan man då som handlare motverka att ekonomiska och eller personliga uppgifter i samband med tillståndsansökning blir offentliga uppgifter?

Det är ytterst kommunerna som prövar vad som ska sekretessbeläggas. Det kan dock ur praktisk synvinkel vara bra att tydligt ange och uppmärksamma kommunen på vilka uppgifter som handlare upplever som känsliga.

– Det är bra om handlaren vid tillståndsansökningen, eller om man redan sökt tillstånd lämnar ett tillägg, specifikt talar om vilken information som är känslig vad gäller personliga eller finansiella uppgifter. På så sätt uppmärksammas kommunen på detta inför en eventuell sekretessprövning. Men ett råd är att inte gå för långt och ange att hela ansökan ska sekretessbeläggas. Då finns risk för att man missar vad som verkligen är känslig eller hemlig information och att handlingen lämnas ut, säger Susanna Norelid.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Norelid Advokatbyrå


Halloween allt viktigare helg för handeln

Halloween har kommit för att stanna. Allra populärast är högtiden bland de unga där 8 av 10 planerar att uppmärksamma Halloween. Framförallt ökar försäljningen av godis, ljus, pumpor och maskeradkläder. Det gör att drygt var tredje butik satsar på en kampanj i samband med Halloween.

Svensk Handels undersökning inför Halloween visar att varannan svensk kommer att uppmärksamma Halloween. Den genomsnittliga svenska Halloweenfiraren lägger nära 300 kronor på högtiden. Sammanlagt beräknas svenskarna handla Halloweenprodukter för strax över en miljard kronor.

– Halloweenfirandet har blivit en tradition i allt fler svenska hem. För många butiker är Halloween ett bra tillfälle att göra kampanjer som kan locka fler kunder till butiken, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Dagligvaruhandeln vinnare

Halloween uppmärksammas i störst utsträckning av dagligvaruhandeln, det vill säga butiker som säljer mat, där drygt 4 av 10 handlare (41 procent) planerar att genomföra en Halloweenkampanj. Bland sällanköpsbutikerna, det vill säga all försäljning utom mat, och bland e-handlarna planerar drygt 3 av 10 att genomföra någon form av Halloweenkampanj.

– För mer nischade butiker som exempelvis säljer maskeradkläder kan Halloween rent av vara årets viktigaste försäljningsperiod, säger Johan Davidson.

Två av tre amerikaner firar Halloween
Även om många svenskar uppmärksammar Halloween ligger vi fortfarande en bra bit efter USA. Där planerar två av tre att fira Halloween och i genomsnitt lägger de 850 kronor på Halloweenrelaterade produkter.

Förra årets Halloweenvecka ökade omsättningen i den svenska dagligvaruhandeln med 3,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt sticker inte Halloweenveckan ut som en särskilt viktig försäljningsmånad för dagligvaruhandeln som helhet.

Höstlovet drar ned försäljningen

– Halloween har under de senaste åren infallit på vardagar i början av veckan. Sannolikt passar många på att köpa Halloweenvaror helgen innan högtiden infaller. Under höstlovsveckan åker dessutom en del familjer utomlands vilket påverkar försäljningen i dagligvaruhandeln negativt, säger Johan Davidson.

Halloween firas den 31 oktober varje år.

Källa: Svensk Handel

Foto: Pixabay


Tillträdesförbud till riksdagen - men inte till butiken?!

Varför ska vissa arbetsplatser har möjlighet att bestämma vilka som får komma in, medan andra inte får det? Livsmedelshandlarna ställer frågan till Morgan Johansson


Politisk majoritet kring portning av tjuvar

Tillträdesförbud har länge samlat en majoritet bland partierna och i synnerhet efter en utredning som blev klar i januari i år. Nu planerar Kristdemokraterna att agera om inte regeringen presenterar ett förslag före jul.

Ebba Busch Thor tycker att tillträdesförbudet borde finnas på plats betydligt tidigare än 2021 som utredningen föreslår. "Det är ingen raketforskning".

Handeln har sedan länge lobbat för rätten att få porta individer som återkommande stjäl, hotar eller uppträder våldsamt i butiken. Som en konsekvens av de utbredda problemen har det så kallade ”Tillträdesförbudet” utretts och lämnats in för beredning i januari 2019.

Tillträdesförbudet har dock kritiserats av bland andra utredaren själv, Justitieombudsmannen och Åklagarmyndigheten men enligt en rundringning av Sveriges Radio finns en politisk majoritet för förslaget.

Högerstödd majoritet

Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill alla att regeringen ska lägga fram en proposition.

– Från branschens sida är vi väldigt positiva till det här förslaget. I princip varenda arbetsplats i övrigt har kort och inpasseringskod men i handeln finns ingen rätt att avvisa personer som beter sig illa, säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna till Fri Köpenskap.

Enligt honom är det inget nytt att det finns en politisk majoritet – och han tror även att den stora massan bland privatpersoner ställer sig bakom förslaget. De flesta känner nämligen inte till att butikerna inte har rättighet att porta en person som tidigare hotat eller skadat personalen.

Inget har hänt

Utredningen kring Tillträdesförbudet blev klar i januari och Pär Bygdeson tycker att det är anmärkningsvärt att inget hänt sedan dess. Särskilt eftersom lagen enligt förslaget ska vara på plats 2021.

Källor: Fri Köpenskap, Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna


Kunderna vill se ursprung, djuromsorg och minskad användning av kemikalier

Mat med tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad användning av farliga kemikalier och/eller bekämpningsmedel och bra djuromsorg. Det tycker Svenska konsumenter är de tre viktigaste frågorna att jobba med för kedjorna som säljer mat, enligt en undersökning av Kantar-Sifo på uppdrag av Axfood.

– Kundernas ökade medvetenhet om klimat och hållbarhet stärker oss och gör att vi kan gå längre och snabbare fram i vårt hållbarhetsarbete”, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood med kedjor som Willys, Hemköp och Tempo.

I en undersökning på uppdrag av Axfood ställdes frågan: ”Hur viktigt är det att företaget som du handlar mat från arbetar med följande hållbarhetsfrågor? De som svarade fick en lista med 21 svarsalternativ som de sedan fick betygsätta på en skala från 1 till 5, där 1 var ”inte viktig” och 5 ”mycket viktig”.

För fyra år sedan gjorde Axfood en likadan undersökning.  Det blev samma frågor i topp då, fast med en intressant skillnad: djurvälfärd har blivit allt viktigare för kunderna.

– Det stora intresset för djurvälfärd ger möjligheter att öka försäljningen av mer hållbara djurvälfärdskoncept som till exempel Krav-märkt kyckling och gris, där djuren ges mer utrymme och möjlighet till utevistelse, säger Åsa Domeij.

Ett annat svar som sticker ut nu mot då är närproducerad mat. Många kunder nämner den som sin viktigaste fråga, även om den inte hamnar bland de tre mest prioriterade.

– Vi på Axfood arbetar med svenskmärkning och anger ursprungsland på våra egna märkesvaror för att vägleda konsumenterna. Samma information borde även finnas inom restaurang- och kafénäringen, säger Åsa Domeij.

Källa: Axfood


Bättre utfall för ditt avfall

Livsmedelshandlarna och Svensk Avfallsrådgivning har nu i fem år arbetat med att förbättra återvinningen och sänka kostnaderna för alla handlarägda Livsmedelsbutiker. Träffa Peter Johansson som gjort detta möjligt.


Automats expansion har startat

I våras skrev Livsviktigt om den unge entreprenören Edvin Johansson i Livsviktigt magasin nr 7. Han uppmärksammades för att ha startat en obemannad matbutik i Ekängen utanför Linköping kallad Auto-mat. Nu startar hans expansion av butikerna via franchisetagare.

Först ut av franchisetagare är Edvins mamma Helén Persdotter som öppnade sin butik i Vallastaden intill Linköpings Universitet den 9 oktober i år.

Edvin Johanssons koncept med en liten butik (hans första i ett Attefallshus) fortsätter där kunderna kommer in i butiken genom bank-ID, skannar och betalar varorna själva med mobilen fortsätter även i mammans butik.

Genialiskt placerad

Butiken är genialiskt placerad i Vallastaden bredvid Linköpings universitet bland en mängd studenter som har sin egen dygnsrytm och en skral kassa. Butikens säljyta är bara på cirka 40 kvadratmeter och är idag landets största obemannade butik jämfört med Edvins Attefallshus på 25 kvadratmeter och de butiker som konkurrenten Lifvs har.

Varorna är desamma som de hos Axfood Närlivs och man satsar mycket på Eldorados produkter vilket ger låga priser som tilltalar målgruppen, det vill säga studenter.

Edvin Johansson fortsätter dock med sitt långsiktiga mål, som Livsviktigt skrev om i magasin nr 4 i år, med att expandera genom franchising över hela Sverige. Cirka hundra butiker inom tre år och 200 butiker inom fem år räknar han med. Redan nästa år tänker han sig 30 nya butiker kommer att öppnas.

Fler butiker på gång

Precis som i Edvin Johansson eget fall med den första butiken handlade lanseringen om ifall man får bygglov eller inte. Redan nu är två butiker på väg att få bygglov och om så sker kommer de att öppna i november i Askeby öster om Linköping samt i centrala Borlänge i Dalarna.

Så föddes idén

Edvin Johansson var själv student i Linköping och finansierade sina studier genom att sälja ägg från lokala producenter i en liten äggbod. När kunderna ville ha fler varor än bara ägg föddes tanken på att starta en litn butik men han insåg att han inte skulle ha råd med anställda. Då föddes tanken på en obemannad butik och som den blivande ingenjör han var kom han på hur ett inloggningssystem skulle se ut och ritade det själv i en 3D-modell på datorn.

Knackade koden själv

Han knackade även själv koden till systemet som skulle ge kunderna möjlighet att logga in sig själva genom Bank-Id. Kunden scannar och betalar som vanligt i en självscanningskassa och säkerheten nås via ett övervakningssystem som redan fanns på marknaden.

Livsviktigt fortsätter att följa Auto-mats expansion och återkommer även med fler artiklar kring konkurrenten Lifvs som också är i en stark expansionsfas.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: priva


Ica satsar på barnmat genom virtuella bebisinfluencern Elis

Idag välkomnar Ica officiellt Sveriges, och kanske världens, första virtuella bebisinfluencer - sex månader gamla Elis. Genom sitt Instagramkonto @bebiselis kommer hon dela med sig av sitt liv med allt som hör vardagen till – från matupplevelser och sovstunder till lek och tips från Icas experter.

– Det känns otroligt spännande att vi har Elis hos oss och att alla följare nu blir inbjudna till hennes värld. Eftersom hon är så liten bryr hon sig mest om saker som hör små barn till men vi kommer även se till att hennes konto blir en lärorik och inspirerande plats för alla småbarnsföräldrar där ute, säger Paula Frösell, dietist på Ica.

Under hösten har Ica lanserat och breddat sitt barnmatssortiment och i kombination med Icas expertis kring mat och barn uppstod idén att skapa en kanal för småbarnsföräldrar kring just detta. Och också kombinera det med Ica Gruppens övriga erbjudanden gentemot föräldrar, från i första hand Apotek Hjärtat och Ica Försäkring. En av dem som kommer bidra med nyttig information hos Elis är Icas dietist Paula Frösell.

– Jag hoppas kunna bidra med lättsamma men informativa råd och tips om hur man kan tänka när det kommer till mat och måltider för små barn - som att det är viktigt att få känna och klämma på maten, varför frukt och grönt är så bra för de minsta och så vidare. För det mesta har Elis duktigt följt mina råd men ibland har hon förstås vägrat, som tur är har jag ett par knep även för det, säger Paula Frösell.

Att det blev just ett Instagramkonto för Elis menar Paula Frösell beror på att småbarnsföräldrar spenderar mycket tid där och att det idag finns en brist på konton som både kan ge praktiska råd och underhålla dem på samma gång.

– Att bli förälder är för många både roligt, läskigt och förvirrande, med Elis vill vi hjälpa till i den förvirringen och skapa en underhållande, lärorik och förhoppningsvis väldigt givande plats där man kan få svar på frågor om kost, hälsa och vardagliga bestyr. Bra information är både lättillgänglig och interaktiv, och det är den hos Elis, säger Paula Frösell.

Elis finns att följa på Instagram under namnet @bebiselis och experterna som kommer att medverka på kontot kommer från Ica, Ica Försäkring och Apotek Hjärtat.

Källa och foto: Ica Gruppen


Tobaksbyråkrati som grund för kriminalitet

Det nya tillståndsförfarandet för att få sälja tobak riskerar att gynna den illegala försäljningen på bekostnad av den legala.