Instegsbrotten behöver också bekämpas

Satsningen på den grova brottsligheten tvingar polisen till att prioritera bort andra brott. Från Livsmedelshandlarna ser vi det som viktigt att polisen fokuserar på instegsbrotten. De som ofta inleder ett kriminellt liv.


Återvinn eller försvinn

Livsmedelshandlarna hade denna vecka förmånen att få vara med ett gäng härliga ICA Nära-handlare och prata om hur man de kan få en bättre och mer lönsam återvinning. Stort tack för det. Tack för att du tittar, varje fredag klockan 15.00 lägger jag upp en ny Pärs Minut.


Brister i tobakslagen – brott kan löna sig

Den nya tobakslagen är ett stort och säreget exempel på en krångligare och dyrare pålaga för handlarna. Dessutom är avgifterna djupt orättvist satta och skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så stora att brott kan visa sig lönsamt i vissa kommuner.

Ett av syftena med den den nya tobakslagen är att göra det svårare för ljusskygga handlare och kioskägare att sälja illegal tobak.

Nya verktyg för polisen

Det är nu enklare för Polisen att se om handlaren finns med i belastningsregistret eller har skatteskulder och i samband med tillsyn kan ett tillstånd återkallas direkt. Dessutom kan inte en ljusskygg handlare gömma undan den illegala försäljningen genom att byta styrelse eller bolag eftersom nytt tillstånd då måste sökas. Även straffen för försäljning av illegal tobak höjs från sex månaders fängelse till två år. Med andra ord är straffen i den nya tobakslagen lika hårda som i den nuvarande alkohollagen.

Räcker lagen till?

Trots detta kan det bli så att de nya verktyg som Polis och rättsväsende har till sitt förfogande inte kommer att räcka till. Än är för tidigt att säga då de domar som hittills finns bygger på den gamla tobakslagen då anmälan gällde istället för tillstånd. Men det går att göra kvalificerade gissningar utifrån gamla domar och vad som finns tillgängligt i den nya lagen.

Brott lönar sig

Livsviktigt hittade med hjälp av Advokatfirman Norelid en dom i Södertörns tingsrätt som rörde olovlig försäljning av tobak men även av olovligt innehav av alkoholdrycker. Böterna för dessa brott blev 7 500 kronor, eller 150 dagsböter om 50 kr, och domen avkunnades i september i år enligt den gamla tobakslagen.

I Stockholm ligger ansökningsavgiften på 9 500 kronor för tobakstillstånd och tillsynsavgiften på 6 500 kronor per år.

– Med tanke på att böterna blev så låga trots att två brott begåtts där det ena är brott mot alkohollagen, där straffskalan är högre än för brott mot den gamla tobakslagen, är det ett slag i ansiktet mot de handlare som betalar avgifter för tobakstillstånd och tillsyn som vida överstiger bötesbeloppet, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Norelids Advokatbyrå skriver med anledning av domen:

“Med den nya lagstiftningen som trätt i kraft hade bötesnivån förmodligen hamnat på en nivå som är jämförbar med den som gäller för olovligt innehav av alkoholdrycker. I den aktuella domen från Södertörns tingsrätt var det dock fråga om två brott vilket gjort straffet högre än vad de enskilda brotten skulle haft var för sig. Det är utifrån domen inte möjligt att säga hur många dagsböter varje enskilt brott motsvarar.”

Sällan fängelsestraff utdöms

I och med den nya tobaksslagen skärps straffskalan jämförbar med den gamla alkohollagens straff, det vill säga från sex månaders fängelse till två år.

”Uutgångspunkten i lagstiftningen är att fängelse ska undvikas så långt det går. Det innebär att för brott av normalgraden borde fängelse egentligen bara komma ifråga efter upprepade brott. I regel sker dessutom en upptrappning från villkorlig dom till skyddstillsyn innan fängelse döms ut.

Sammanfattningsvis bör det alltså inte bli tal om fängelse om det inte rör sig om återfall i brottslighet eller om grovt brott enligt lagen om tobak och liknande produkter 10 kap. 1 § 2 st.”, skriver Norelids Advokatbyrå.

– Det verkar som det är helt riskfritt att vara kriminell idag, även med den nya tobakslagen, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Inför Black Friday – så får rea-begreppet användas

Nästa fredag den 29 november är det dags för Black Friday, dagen för rea och shopping. Dagen som kommit att bli startskottet för årets julhandel. För dig som är handlare gäller det att ha koll på de regler och riktlinjer som gäller vid realisation och marknadsföring. 

Marknadsföringslagen ger tydlig information om vad som krävs av dig som handlare för att få använda ordet rea. Du får inte hänvisa till andra priser än de som rått i din butik en tid tillbaka och du behöver vara mycket tydlig med vad som gäller för dina kunder avseende både prissättning och reavaror.

Krav på prissättning

 • De priser som anges ska gälla och det är inte tillåtet att höfta till vare sig varans ordinarie eller rekommanderade pris. Reklam anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett pris som är gammalt eller påhittat.
 • Du får inte locka med låga priser om priserna inte är låga. Det finns inte någon bestämd procentsats för hur stor en prissänkning måste vara. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, exempelvis med beaktande av bransch eller produkt. Prissänkningen ska normalt sett räknas utifrån det pris som samma näringsidkare i samma affär har tillämpat för produkten omedelbart innan.
 • Priserna får heller inte höjas strax före en rea eftersom detta är ägnat att vilseleda konsumenten om prissänkningens storlek. Tänk på att många konsumenter använder sig av prisjämförelsesajter för att se prishistoriken och vad andra butiker tar för samma produkt.
 • Det finns inte något krav på att butiken skriver ut vad produkten har kostat tidigare men om det sker, är det viktigt att det pris som anges är det pris som butiken själv har tillämpat för den aktuella produkten. Det duger inte att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.
 • Då uttryck som rea, extrapris eller liknande används, som ger intryck av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris, får jämförelser med ett rekommenderat pris inte tillämpas. Vid denna typ av uttryck ska det vara frågan om en nyligen gjord prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris.

Om reavaror

 • Butiken ska ha haft reavarorna i sitt utbud under en längre tid och priserna ska vara rejält nedsatta.
 • Reavarorna ska finns i ett antal som du bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan vara vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten enbart gäller en liten del av de produkter som omfattas av en rea. Om man vill marknadsföra prissänkningar som är större än genomsnittet bör det anges vilka produkter de stora prissänkningarna gäller och hur mycket det finns av dem till salu.

Källa och foto: Svensk Handel


Amazon go dag två - vi utmanar butiken

Livsmedelshandlarna återvänder till Amazon Go i San Fransisco. Denna gång är vi jobbiga kunder för att testa vad systemet klarar av. Vem får varorna och vem får betala dem?


Dags för nytt fokus Morgan?!

Efter sju år av fokuserat arbete mot den organiserade brottsligheten är det nu dags att även omfatta livskvalitetsbrotten i det fokuserade arbetet.


Så blev matavfall en miljöfråga i fokus

Matsvinn har snabbt gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i inom livsmedelsbranschen. Ökad mediebevakning ligger bakom förändringen. Detta i en ny rapport där butiker ses som syndabockar.

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu har forskare och experter undersökt denna förändring, och i en rapport beskriver de vilka drivkrafter och nyckelaktörer som varit avgörande för utvecklingen. De pekar också ut strategier som kan vara överförbara till aktörer inom andra miljöområden där förändring behöver ske.

I studien har forskare och experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistikmyndigheten SCB, och Linnéuniversitetet kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstå hur förändringen kom till, och vad den har inneburit.

Forskarna gjorde en medieanalys

En medieanalys som projektet har genomfört visar att rapporteringen kring matavfall och matsvinn ökade drastiskt i svensk media mellan åren 2008 och 2018.

– Förenklat kan förändringen beskrivas som att rapporteringen utvecklades från att matavfall och matsvinn etablerades som ett problem i början av perioden genom att man visade siffror på dess omfattning, till att det beskrevs som ett stort miljö- och klimatproblem runt år 2013 med fler ansvariga än endast konsumenter. Från 2016 och framåt framställs matavfall mer som ett gemensamt problem genom hela kedjan, från producent till konsument, myndigheter och på politisk nivå, säger Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Började mäta hushållens matavfall

Den ökade mediebevakningen lyfts av intervjuade experter och butiksanställda fram som en av nyckelfaktorerna bakom förändringen i synen på matavfall. En annan viktig del var när Konsumentföreningen Stockholm tog initiativ till att börja mäta omfattningen av hushållens matavfall. Det gjorde matsvinnet synligt och la också grunden till Samverkansgruppen för minskat matavfall, SaMMa, ett nätverk där myndigheter, forskare, intresseorganisationer och aktörer i olika delar av livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att minska matavfall.

– Medias roll både som katalysator och som motivationsfaktor för att driva förändring kan nog inte underskattas i det här fallet – och det användes också medvetet av de aktörer som ville påverka i frågan. Betydelsen av data som synliggjorde hur mycket mat som faktiskt slängs blev också en ögonöppnare och la grund för opinionsbildning och attitydförändringar, säger Åsa Nyblom.

Butikschefernas inställning avgörande

Studien visar att butikschefernas inställning är avgörande för vilket arbete med att minska matavfallet som drivs i enskilda butiker. Alla butiker använder sig inte av separat matavfallsinsamling, trots att det erbjuds, och en analys av avfallsmängderna visar på stora variationer mellan butikerna. Låga priser på mat gör att det många gånger är billigare för butikerna att slänga överbliven mat än att arbeta avfallsförebyggande. Datummärkning och regler kring information för icke färdigförpackad mat är andra områden som lyfts fram som problematiska och som leder till mer matsvinn.

– Att titta på hur incitamenten för butikssektorn att minska matavfallet kan förstärkas är en viktig uppgift framöver för ansvariga myndigheter, säger Louise Sörme, projektledare på Statistikmyndigheten SCB. Det är också viktigt att titta på hela kedjan av aktörer och se till så att det i affärssystemet finns incitament för att samarbeta kring minskat matsvinn.

Ladda ner rapporten: Matavfall i butik – analys av samhällsförändringar

Projektet har letts av Statistikmyndigheten SCB och finansierats av Naturvårdsverkets forskningsanslag genom satsningen Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Fakta om studien

Studien visar ett antal viktiga faktorer och nyckelaktörer som

tillsammans satte fokus på frågan om matavfall i Sverige:

 • Mätningens roll för synliggörande av frågan
 • Formeringen av aktörsnätverk som kunde arbeta med frågan gemensamt
 • Medias roll som nyckelaktör och nyckelstrategi i arbetet
 • Ökat fokus på miljö- och klimatfrågor generellt i samhället
 • Attitydförändring hos konsumenter och i branschen
 • Digitalisering som inneburit nya verktyg och arbetssätt

 

Bildtext:

Låga priser på mat gör att det många gånger är billigare för butikerna att slänga överbliven mat än att arbeta avfallsförebyggande.


Ica satsar på singelhushåll för minskat matsvinn

Som en del i sitt hållbarhetsarbete vill Ica göra det lättare för singelhushåll att minska sitt matsvinn. Därför har man nu infört en del initiativ, som att sälja mindre förpackningar samt öka hållbarheten på dem.

– Att minska sitt matsvinn är något av det enklaste man kan göra som privatperson för att minska klimatutsläppen och bidra till en bättre miljö. Sverige ligger i världstopp gällande andelen singelhushåll och därför behöver vi göra det enklare för singlar att minska sitt matsvinn, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen i ett pressmedelande.

Ica har genomfört en rad initiativ för att göra det enklare för singelhushåll att minska sitt matsvinn, bland annat har mindre förpackningar till populära produkter tagits fram för att bättre passa ett singelhushåll, Icas färdiga måltidslösningar har utvecklats och hållbarheten på viss färdigmat har fördubblats med nya förpackningslösningar.

– Vi har sett att mycket av vårt hållbarhetsarbete riktat sig mot barnfamiljer, men eftersom en så stor andel av de svenska hushållen består av bara en person tycker vi det var viktigt att nu också göra den här singelsatsningen. Icabutikernas kunder lever olika typer av liv och vi vill att det ska bli enklare för människor oavsett livssituation att leva lite mer hållbart, säger Kerstin Lindvall.

Minskat matsvinn är inte bara en viktig insats för miljön, det gör dessutom att man kan få spara pengar, hävdar Ica Gruppen.

– Den som minskar sitt matsvinn kan spara in mellan 3 000 till 6 000 kronor per år som kan ge lite guldkant i tillvaron, säger Kerstin Lindvall.

Som exempel menar Ica att minskat matsvinn skulle kunna innebära att man kan köpa över 5000 koppar te, 500 röda rosor, gå på 30 biobesök eller köpa ett gymkort. – Men det skulle också kunna innebära en bra början på att bygga en ekonomisk buffert, eller för att amortera på bostadslånet. Minskat matsvinn blir därmed en insats som är bra för såväl miljön som för privatekonomin.

Källa: Ica Gruppen

 

Fakta | Icas insatser för minskat singelmatsvinn

 1. Förändrade förpackningar för minskat svinn

Ica har tagit fram en rad mindre förpackningar, exempelvis för kött, som är anpassade efter en måltid för en person och därmed kan leda till minskat svinn.

 1. Utvecklat färdiga måltidslösningar i butik

I många Icabutiker finns det numera tillagningskök som tillagar måltider utifrån råvaror i butiken som är på väg att gå ut. Dessa lösningar passar särskilt bra för singelhushållen, där den snabba och enkla måltiden som får plats i en låda ibland prioriteras före ett storkok. Ica har också gjort en rad satsningar för att utveckla de färdiga måltidslösningarna som finns i Icabutikerna.

 1. Moderna lösningar för ökad hållbarhet  

Ica har med en ny teknik där man med en modifierad atmosfär och en särskild kombination av kväve och syre lyckats fördubbla hållbarheten på Icas färdiga mackor, men även förlängt hållbarheten på mjölk som också säljs i mindre förpackningar.

 1. Partnerskap

Ica samarbetar med Karma, där förutom butiker, även restauranger och caféer kan sälja enskilda portioner som är på väg att gå ut, där det inte alltid finns möjlighet att köpa hela familjens middag, men ofta är en möjlighet för en enskild person.

 

Tips från Icas expert för minskat singelsvinn

 1. Gör matlådan mer spännande
De rester du har hemma kan oftast enkelt bli helt nya rätter. Din middag kanske kan bli en risotto, wok eller pyttipanna till lunchlådan dagen efter?
 2. Ha matsvinnsknytis
Samla vänner för ett klassiskt knytkalas, där alla uppmanas ta med råvaror ni har hemma och laga sen en härlig middag tillsammans.
 3. Planera inköpen
Använd sökfunktionen i receptbanker för att se vilka rätter du kan laga med de ingredienser du har hemma. Fråga gärna i butiken var du kan hitta lite mindre förpackningar, eller frys in delar av det du köpt för att använda vid ett senare tillfälle.
 4. Låt mixern ge frukt och grönt nytt liv
Frukt och grönt som riskerar att kastas kan enkelt bli nyttiga och goda smoothies, juicer eller soppor.
 5. Ha rätt temperatur i kylskåpet
Rätt temperatur i kylskåpet är viktigt för att mat som står en längre tid ska hållas fräsch. Den optimala kylskåpstemperaturen är mellan 4–5 °C.

 

Bildtext:

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen


Livsmedelshandlarna besöker Amazon Go

Amazon Go är Amazons helt automatiska butiker. Vi provhandlade i en i San Fransisco. Häng med!


Kommer Tjuvlobbyn att bli framgångsrik?

Inom kort kommer Högsta domstolen ge besked om gränsen för ringa stöld ska höjas eller inte. Hör vad handeln tycker om det.