Nio saker du behöver veta om du blir utsatt för brott

Att bli utsatt för brott hör vardagen till för många företagare i Sverige. Gå Handlarrätts utbildning www.handlarratt.seså har du koll på vad du som brottsoffer behöver veta och göra.


Plastpåseskatten fyller 1 år - Hurra eller?

Plastpåseskatten fyll i maj 2021 ett år. Hur mår den och har den räddat miljön?


Bra med utredningens förslag om fortsatt frival kring avfallshantering

Den 3 april, överlämnades ”Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin” till Miljödepartementet. Utredaren Ethel Forsberg föreslår ett frivalssystem som skulle innebära att livsmedelsbutikerna även i fortsättningen får ansvara för sitt eget verksamhetsavfall.

Hållbarhetsperspektiv

– Utredningens förslag om frival ska ses utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Livsmedelsbutikerna arbetar aktivt med att minska sitt avfall och att det hanteras på mest klimatvänliga sätt och då är det en hygienfaktor att ha kontroll på mängder och uppföljning. Med ett fortsatt eget ansvar säkras viktiga förutsättningar för företagens hållbarhetsarbete, säger Martin Andersson näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel

På plats senast 1/1 2022

Utredningen har mottagits av regeringen (Miljödepartementet) som sedan kommer lägga fram ett förslag för beredning i riksdagen. Systemet ska vara på plats senast 1 januari 2022. Dagligvaruhandeln ser att utredningens förslag behöver utvecklas något av regeringen innan det presenteras.

Monopol hinder för cirkulär ekonomi

Svenska företag och organisationer får i dag inte upphandla återvinning av restavfall och matavfall. Kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Jag föreslår i dag att en annan aktör än kommunen ska kunna anlitas för att samla in och behandla detta avfall.

Frival gynnsamt både på kort och lång sikt

Den svenska frivalsmodellen innebär en kontrollerad övergång från kommunalt till privat ansvar för verksamheternas hushållsliknande avfall. På kort sikt kommer frivalet leda till förstärkt kontroll av avfallshanteringen, minskade kostnader och ökad materialåtervinning.

På lång sikt så kommer frivalet att gynna nya innovativa cirkulära materialflöden där producenter tar ett större ansvar för sina produkter och avfall ses som en resurs.

Nordiska grannar positiva

Dessutom så visar erfarenheten från våra nordiska grannländer att kundnöjdheten ökar även för kunderna hos de tidigare kommunala monopolen. Det är dags att öppna upp för konkurrens inom verksamheternas kommunala avfall för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

– Extremt glädjande att utredningen tar den ställningen för det visar att man förstått att näringsliv som jobbar med hållbarhet är effektiva att ta hand om avfall på ett bra sätt, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Hanterbara administrativa system

– Vi hoppas nu att regeringen håller med utredningen om att dispens är det sämre alternativet och väljer att gå vidare med ett väl utformat frivalssystem som ger den som genererar avfall rätt att också hantera det. Dessutom önskar vi att regeringen föreslår ett administrativt enkelt system för anmälan och årlig uppföljning som hanteras av en nationell myndighet så att butikerna inte behöver göra anmälningar till varje kommun, säger Martin Andersson på Svensk Dagligvaruhandel.

Text: Marie Hallencreutz


Allt du som handlare behöver veta om tillträdesförbud

Den 1 mars trädde lagen om tillträdesförbud i kraft och redan före påsken började ansökningarna trilla in. Men många handlare är osäkra på hur man ska gå tillväga. Därför har Svensk Handel, i samarbete med polisen, tagit fram riktlinjer, ansökningsblankett och vanliga frågeställningar, FAQ.

Ansökan skickas via post eller e-post till åklagarkammaren i det område butiken ligger. Enklast är att använda Svensk Handels blankett som finns på deras hemsida. Även polis kan ansöka, men handlaren måste godkänna att ansökan görs.

Riktlinjer och annan hjälp

– För att göra det enklare för dem som vill ansöka om tillträdesförbud har vi gjort upp en lista över åklagarkammare med post- och e-postadresser. Dessa finns på vår webbsida under ”säkerhetscenter” samt i appen med samma namn, säger Per Geijer.

Åklagare måste fatta beslut och personen måste ha delgivits innan tillträdesförbudet börjar gälla. Först då blir det straffbart för personen att besöka butiken. Brott mot förbudet anmäls till polis.

– Vi har nu tagit fram riktlinjer för hur man går tillväga när man ansöker om tillträdesförbud och dessa tillsammans med en frågesamling, FAQ, finns nu att tillgå på vår webbsida, säger han.

Klicka här för att komma till riktlinjer, ansökningsblankett, adresslista till åklagare samt FAQ.

Syftet med lagen

Den nya lagen om tillträdesförbud trädde ikraft den 1 mars och ger möjlighet att förbjuda myndiga personer att få besöka en butik. Syftet är att kunna stoppa individer som upprepat utsätter butik och personal för angrepp i olika former. Fokus ligger på individer som påtagligt försämrar arbetsmiljön i handeln och som gör det svårt att driva butik på ett säkert sätt. Det kan röra sig om allt från hot och våld till upprepade stölder i butik.

– Lagen om tillträdesförbud till butik är, utöver ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, en tydlig signal från våra lagstiftare: om du vill besöka och handla i svenska butiker så måste du sköta dig. Utsätter du butiken eller personalen för brott, då är du inte välkommen längre, säger Per Geijer.

Här gäller lagen

Lagen gäller för butiker under deras öppettider. Med det menas en lokal där försäljning av varor är den huvudsakliga verksamheten. Lokalen kan även ha annan verksamhet, till exempel café eller verkstad. I vissa fall gäller även ytor utomhus som hör till butiken bara de är inhägnade i anslutning till butikens lokaler, som exempelvis en handelsträdgård. Lagen gäller inte hela köpcentrum eller gallerior, men flera butiker i samma galleria kan få tillträdesförbud gentemot samma person.

Så ansöker du om tillträdesförbud

Det är butiken som avgör om en ansökan om tillträdesförbud ska skickas in. Den som skickar in ansökan måste ha rätt att ansöka om tillträdesförbud i butikens namn. Det är vanligt att butiksägare, butikschef eller säkerhetschef har rätt att fatta den sortens beslut. Externa leverantörer, till exempel butikskontrollanter och väktare, kan vara behjälpliga med att sammanställa underlaget men företrädare för butiken bör stå som ansvariga i ansökan.

Även polisen har rätt att göra ansökan, med tillstånd från företrädare för butiken.

Ansökan ska vara skriftlig och prövas av åklagare. Även elektroniska ansökningar anses uppfylla kravet om skriftlighet i detta fall.

Detta ska vara med i ansökan

Lagen innehåller inga formkrav för ansökan, men följande uppgifter bör alltid vara med i en ansökan:

  • Vem ansöker?
  • Vem avser förbudet?
  • Vilken butik?
  • Vilken grund?

Ansökan skickas till registrator hos Åklagarmyndigheten på den ort där förbudet ska tillämpas.

Detta kan leda till tillträdesförbud

En samlad och nyanserad bedömning görs av risken för att en person genom brott eller på annat sätt angriper butiken. Risken ska framstå som klar och konkret. Tillträdesförbud bör dock i de flesta fall komma i fråga först när någon tidigare har begått brott mot butiken. Sannolikt kommer de flesta beslut kräva upprepad utsatthet, även om enstaka händelser kan räcka.

Det behöver inte finnas en fällande dom för att åklagare ska kunna fatta beslut om tillträdesförbud. Att polisanmäla är inte heller ett absolut krav, men det är förmodligen svårt att påvisa behovet av ett förbud utan att ha gjort polisanmälningar mot individen tidigare. De flesta beslut kommer med stor sannolikhet luta sig mot tidigare polisanmälningar för att påvisa risken för framtida brottslighet mot butiken.

Vid bedömning av risk tas bland annat detta i beaktande;

  • Tidigare brotts koppling till platsen
  • Tidigare brotts karaktär
  • Om det rör sig om en eller flera gärningar
  • Tid som förflutit sedan brott begåtts

Andra exempel på grund för tillträdesförbud

Det finns inget formellt hinder mot tillträdesförbud för annan butik än den där brott inträffat. Exempelvis kan ett antal händelser mot närliggande butiker, eller mot butiker i samma kedja, anses visa på risk för att även andra butiker ska drabbas. Även ageranden som inte nödvändigtvis uppfyller alla krav för att anses brottsliga kan tas i beaktande, till exempel risken att någon ska trakassera någon i butiken bör kunna leda till tillträdesförbud. Liksom handlingar som utgör förstadium till brott såsom försök, förberedelse och stämpling till brott.

Detta leder INTE till tillträdesförbud

Tillträdesförbud kan inte utfärdas gentemot personer under 15 år eller var under 15 år när brottet begicks. I vissa fall kan det vara svårt att döma en person till tillträdesförbud och det är i mindre orter som bara har en butik och det är långt till en annan butik. Här tas hänsyn till proportionalitetsprincipen – ju större behov en person har av butiken desto starkare skäl mot förbud. Å andra sidan - ju allvarligare brott desto starkare skäl för förbud. På en ort med bara en livsmedelsbutik får ett förbud väldigt stor inverkan. Det kan innebära att förbud inte blir aktuellt. Alternativt att möjligheten att handla löses på annat sätt eller att någon annan, mindre ingripande åtgärd vidtas.

Tillträdesförbud gäller i ett år

Ett förbud kan gälla i upp till ett år. Någon nedre gräns saknas. Ett förbud kan sedan förlängas, om förutsättningarna består. Ett beslut kan hävas/ändras om förutsättningarna ändras – på begäran av den förbudet riktar sig mot, av den som ansökt om tillträdesförbud eller av åklagaren.

Brott mot tillträdesförbudet

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i max 6 månader. Om överträdelsen anses som ringa, exempelvis om personen kommer in men vänder ut direkt, blir det ingen påföljd.

Envarsingripande

Då det finns fängelse i straffskalan får envar gripa den som bryter mot förbudet. Lämpligen polis, väktar, ordningsvakt men även de som arbetar i butiken, eller vem som helst som ser brottet, har juridisk rätt att ingripa och kvarhålla personen till dess polis anländer och tar över. Att ingripa på det sättet är dock förenat med stora risker.

Utsätt dig inte för onödig risk

Handlare och butikspersonal ska inte utsätta sig för onödig risk. Tanken med förbudet är minska risken för konfrontation, exempelvis genom att butiken kan ringa polis i efterhand och förse dem med bevismaterial att överträdelse skett. Gärningen är bevisad så snart det syns att personen är inne i butiken. Det är också butiken som är den som ansöker om, och anmäler överträdelse av, tillträdesförbudet. Personalen behöver inte figurera med namn och adress vid en eventuell anmälan.

Registrering av gärningsmän

Lagen ger uttryckligen butiken rätt att föra register över de som har tillträdesförbud till butiken. Detta för att butiken och dess anställda ska kunna säkerställa att förbudet efterlevs. Personuppgifterna gällande en person som omfattas av tillträdesförbud får hanteras av de som arbetar i eller utför uppdrag för butiken, alltså anställda i butiken och till exempel väktare. Lagen ger bara stöd till att behandla uppgifter som framgår av beslutet om tillträdesförbud om behandlingen behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelser, och bara så länge tillträdesförbudet gäller.

Inget allmänt register får föras

Däremot får man inte föra något allmänt register över tjuvar eller folk som bråkar och stökar i butiken om de inte omfattas av tillträdesförbud. Det är känsliga personuppgifter och varken i denna lag eller i dataskyddsförordningen går det att hitta öppningar för att lagra den sortens information. En ansökan om tillträdesförbud behöver dock innehålla en del uppgifter för att kunna utredas av åklagare och polis. När butiken har konstaterat att en person bör få ett tillträdesförbud kan uppgifter sammanställas för att bifogas ansökan. Det kan vara information om den händelse som föranledde ansökan, eller om tidigare händelser, för att påvisa ett mönster.

Anmäl händelsen istället

Ett enkelt sätt att samla in information som underlag för ett eventuellt tillträdesförbud är att anmäla händelser till polisen eller till Svensk Handels säkerhetscenter. Då finns data samlat utan att man kringgår lagar som förbjuder registrering av personer.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Eventyr

Källor: Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel och kommissarie Tomas Granlund,

förundersökningsledare vid polisen.

 


Nu gäller lagen om tillträdesförbud

Den 1 mars trädde lagen om tillträdesförbud i kraft och redan före påsken började ansökningarna trilla in. Men många handlare är osäkra på hur man ska gå tillväga. Därför har Svensk Handel, i samarbete med polisen, tagit fram riktlinjer, ansökningsblankett och vanliga frågeställningar, FAQ.

Den nya lagen innebär att åklagare kan besluta om ett tidsbegränsat tillträdesförbud till en specifik butik för individer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott. Men eftersom lagen är ny är det många handlare som ännu inte riktigt vet hur de göra för att använda sig av den.

Andreas Bylger, handlare på Ica nära Sätra söder om Stockholms innerstad är en av dem. Och han har länge efterspråkat hårdare tag mot de kriminella då hans butik har varit mycket utsatt genom åren.

Kraftig markering

– Jag tycker det är bra att vi äntligen fått den här lagen, den ger en kraftig markering om att det inte är okej att bära sig åt hur som helst i våra butiker. Personligen har jag dock inte använt mig av lagen än och gjort någon ansökan.

Väntar på riktlinjer och prejudikat

Jag väntar på riktlinjer om hur man ska göra en ansökan och hur man ska göra om man får igenom ett tillträdesförbud och vad som händer om gärningspersonen eller personerna dyker upp i butiken trots förbudet, säger han och tillägger: ska man gripa personen då eller fota eller vad?, undrar han.

– Sedan väntar man ju med spänning på prejudikat också men det blir väl tidigast i höst när dessa ärenden har gått igenom alla delar av rättsväsendet. Oavsett är det intressant att få se vad det blir av det här med tillträdesförbud.

Första ansökan kom in före påsk

En första ansökan om tillträdesförbud inkom veckan före påsk, berättar Viktor Adolphson, yttre befäl vid polisen Södermalm.

Förundersökningsledare Tomas Granlund har hand om anmälningarna enligt denna lag som enligt honom ska ske med snabbare lagföring än vanligt.

– I det här fallet rörde det sig om en stöld i en second hand-butik på Södermalm och vi behandlar anmälan om stölden för sig och ansökan om tillträdesförbudet för sig.

Vem var det som anmälde stölden och ansökte om tillträdesförbud?

– I just det här fallet var det en timanställd praktikant som anmälde en stöld till polisen så i detta fall var det via polis. Lagen är utformad så det i första hand är en företrädare för butiken som ansöker, såsom handlaren eller butikschefen men även en butikskontrollant eller polisen kan ansöka om tillträdesförbud.

– Vi skickade ansökan om tillträdesförbud till åklagarmyndigheten som ska göra en riskbedömning, säger Tomas Granlund.

Vad tittar åklagaren på?

– De går igenom om det finns tidigare polisanmälningar mot personen, om det är upprepade brott, om personen uppträtt hotfullt mot personalen och liknande, även missbruksproblematik kan spela in. Allt är fortfarande väldigt nytt och nu handlar det om att sätta rutiner för det här. Där har Svensk Handel gjort ett bra jobb med att ta fram riktlinjer för handlarna, säger han.

Riktlinjer framtagna på Svensk Handel

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel berättar att riktlinjerna är rykande färska och nu finns på deras hemsida.

– Vi har upprättat riktlinjer för hur man ansöker om tillträdesförbud tillsammans med en blankett som man kan fylla i för ansökan. Dessutom har vi samlat på handlarnas egna frågeställningar och besvarat dem under ett särskilt avsnitt, FAQ.

Skaffa appen ”Säkerhetscenter”

– Allt finns att läsa på vår webbsajt under ”säkerhetscenter” samt via vår app med samma namn. Vi hoppas att handlarna återkommer med fler frågor så att vi kan utöka informationen, säger Per Geijer.

Vad är viktigast att tänka på när man ansöker om tillträdesförbud?

– Det centrala är att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar. Det är därför viktigt att notera när dessa individer begår brott och att polisanmäla vid varje tillfälle.

Per Geijer är också tydlig med att butikspersonal inte ska utsätta sig för onödig risk.

Utsätt dig inte för onödig risk

– Själva poängen med tillträdesförbudet är att handlare ska slippa utsätta sig själva eller sin butikspersonal för onödig risk. Tanken är att butiken istället kan ringa polis och förse dem med bildbevis från butikskameror. Tillträdesförbudet är personligt, vilket innebär att individen redan är identifierad. Gärningen är alltså bevisad så fort det syns att personen är inne i butiken. För handlare och anställda är det säkrast att använda sig av just kamerabilder eller vittnen i efterhand.

Finns det någon hake med den nya lagen om tillträdesförbud?

– Ja, det får vi väl se men en akilleshäl skulle kunna vara skrivningen om att dessa ansökningar ska behandlas ”skyndsamt”. Där kan det finnas en påtaglig risk att det inte blir så men vi ska göra vad vi kan för att ha koll på hur ärendena bereds. Sedan vet vi inte hur det blir vid brott mot förbuden. Påföljderna ska då vara kännbara annars är inte tillträdesförbudet mycket värt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel, Polisen och privat

 


Panten direkt in på bankkontot

Nu kan du få dina pengar direkt in på ditt bankkonto när du pantar. Pantamera har, tillsammans med fintech-bolaget Payer, utvecklat den nya tjänsten som har installerats på storpantarautomaterna Pantamera Express*, som finns på 56 återvinningscentraler runt om i landet. Under året påbörjas ett testprojekt tillsammans med dagligvaruhandeln för att på sikt införa betallösningen i samtliga pantautomater i butikerna.

Pantsystemet för burkar infördes redan 1984 i Sverige och för plastflaskor tio år senare. Sedan dess har antalet pantmöjligheter ökat, pantbeloppet har höjts och mängden pantade förpackningar har ökat explosionsartat. Under förra året pantade vi 2,22 miljarder burkar och flaskor i Sverige.

– Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta, något vi alla ska vara stolta över då pantningen bidrar till en stor miljövinst. Vi jobbar ständigt med att utveckla pantsystemet för att göra det så smidigt som möjligt att panta. Nu har turen kommit till att se över utbetalningslösningen, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera Express på Returpack/Pantamera.

Samarbete inleddes 2019

Samarbetet med det svenska fintech-bolaget Payer inleddes under 2019. Den nya utbetalningslösningen finns nu installerad på storpantarautomaterna Pantamera Express som Pantamera själva äger och som finns installerade på 56 återvinningscentraler runt om i landet.

Testbäddar för framtidens pantsystem

– Pantamera Express-automaterna är en viktig del i vårt utvecklingsarbete kring framtidens pantsystem. Här har vi haft möjlighet att testa den nya utbetalningslösningen i stor skala och kan nu erbjuda en enkel och smidig tjänst för överföring av pantpengar direkt in på bankkontot, säger Carita Classon.

Kopplar bankkontot till en app

Den nya utbetalningslösningen bygger på att man laddar ner en app, där man kopplar det bankkonto man vill få pantpengarna utbetalda till. Alla större svenska banker är anslutna till den nya utbetalningslösningen.

– Vi på Payer är otroligt stolta över att vi fick förtroendet att utveckla nästa generations utbetalningslösning i det svenska pantsystemet. Ett system som alla svenskar har en relation till och bidrar till. Förutom att det är smidigt för konsumenten att få pengarna direkt på kontot, ger appen också en överblick över vad man faktiskt bidrar till, ur ett klimatperspektiv, när man pantar, säger Peder Berge, vd och grundare av Payer.

Dagligvaruhandeln nästa steg

Nästa steg är att testa den nya betallösningen i de ”vanliga” pantautomaterna i livsmedelsbutiker. Sammanlagt finns 4 222 pantautomater i livsmedelsbutiker runt om i landet.

Under året påbörjar Pantamera ett testprojekt tillsammans med handeln för att konsumenterna på sikt ska kunna få sina pantpengar överförda till bankkontot även när de pantar i butik.

* Pantameras ”storsväljare” kallas Pantamera Express och i den automaten häller man i många förpackningar, istället för att mata in en burk eller flaska i taget.

Automaten klarar att sortera och räkna omkring 100 förpackningar på ett bara ett par minuter och finns nu installerade på 56 återvinningscentraler runt om i landet. Under 2021 kommer ytterligare 10 automater att installeras.

Textbearbetning: Marie Hallencreutz

Källor och foto: Returpack/Pantamera, Payer

 

Fakta | Pant på bankkontot

Om Payer

Payer är ett licensierat svensk betalföretag som är främst fokuserat på digitala B2B* betalningar för stora företagskunder på en europeisk och global basis.

Payers avancerade och modulära API-plattform betalningar hjälper företag att skapa fantastiska betalningsupplevelser på internet, vilket skapar hållbara relationer mellan företag och ökar försäljning.

* B2B betyder Business to Business vilket i sin tur betyder att produkten (eller tjänsten) levereras från ett företag till ett annat.

Om appen

Appen som kallas ”Min Pant” och är sökbar på detta begrepp finns redan att hämta hem och använda.

Än så länge funkar den bara på Pantameras Expressautomater på återvinningsstationerna men under året ska test utföras i butikerna.

Källor: Returpack/Pantamera och Payer financial services AB

 


Cirkulär ekonomi på riktigt

För att kunna ställa om vår ekonomi till en mer cirkulär sådan, krävs att de system vi omger oss med främjar innovation och utveckling. Detta är ett bra sådant exempel. https://www.dn.se/debatt/kommunalt-monopol-bromsar-foretagens-avfallsatervinning/


Nytt rekord i pantning under coronaåret 2020

Återigen har pantningen av burkar och PET-flaskor ökat i landet. Detta trots, men också på grund av fjolårets coronapandemi och vad den har fört med sig i ändrade beteenden. Pantningen har ökat mer än vanligt på de flesta håll i landet medan antalet pantade burkar och flaskor har minskat i andra delar där gränshandeln vanligtvis är stor. Den troligaste förklaringen till det ändrade pantningsmönstret är coronapandemin.

Svenskarna är bland de bästa i världen på att panta och när man inte trodde att det kunde bli ännu bättre blev det ändå så. Under 2019 pantade vi över 2,15 miljarder burkar och PET-flaskor vilket ger en återvinningsgrad på 84,9 procent. Nu visar färsk statistik från Pantamera att 2020 blev ännu ett rekordår i pantning.

– Pantningen i Sverige under coronaåret 2020 ökade, både i antal men framförallt i återvinningsgraden. För 2020 når vi hela 88,1 i återvinningsgrad. Antalet pantade förpackningar ökade också och för 2020 blev det hela 2,22 miljarder - en ökning med cirka 70 miljoner förpackningar. Det är burk som har ökat vilket dels beror på en ökad burkförsäljning men även att fler då har pantats, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

Minskad gränshandel

Pantningen har ökat med i snitt 3 procent i nästan hela landet med några få undantag och det är de län som påverkats av minskad gränshandel; Jämtland, Norrbotten, Värmland och Västra Götaland.

Anledningen till en ökad återvinningsgrad är framförallt att gränshandeln har minskat och att man under coronaåret valt att konsumera mer i hemmet. Även minskad konsumtion i det offentliga rummet påverkar återvinningsgraden.

Fler burkar kvar i Sverige

– När det gäller gränshandeln så köps och konsumeras en stor del av förpackningarna av norrmän under “normala år”. Även om en del av förpackningarna pantas i Sverige så är det ett stort antal som stannar kvar i Norge där de tas om hand men inte räknas in i vår statistik. Under 2020 däremot så stannade förpackningarna i Sverige och pantades här, vilket innebär en ökad återvinningsgrad trots att försäljningen gick ned. Vi fick inget pant-tapp till utlandet i gränslänen, kan man säga, förklarar Katarina Lundell.

Äter hemma – pantar mer

En stor bidragande orsak till att vi pantade mer under 2020 var den ökade hemmakonsumtionen.

I Pantameras SIFO-undersökningar säger svenska folket att det man konsumerar i hemmet pantar man i högre grad än det som konsumeras i det offentliga rummet och med anledning av coronapandemin åt och drack vi mer hemma och pantade därför mer. Det omvända gäller för det offentliga rummet, det vill säga restauranger, caféer och festivaler.

– Nu för första gången jobbar folk hemifrån och äter lunch hemma och dessutom går man inte ut på restaurang på kvällen heller i samma utsträckning.

Pantminskning i det offentliga rummet

– Vi ser även att panten via det vi kallar manuella flödet det vill säga det som kommer från kunder som inte har pantautomat har minskat. Alltså för restauranger, caféer och liknande, säger hon.

Likaså har antalet burkar och flaskor som en normal sommar kommer in från festivaler, konserter och evenemang minskat.

– Våra förändrade beteenden till följd av pandemin har gjort att vi, som så många andra organisationer, ställt om delar av vår verksamhet. I vanliga fall brukar vi delta och samla in burkar och flaskor på festivaler och konserter. Den här våren och sommaren har vi istället ökat vår närvaro på campingplatser och i skärgården som har haft fler besökare än normalt, säger Katarina Lundell.

”Storsväljare” ökar pantningen

Dagligvaruhandeln är i särklass de som levererar det mesta av pantade burkar och PET-flaskor.

– Ungefär 93 procent av vårt inflöde av pant kommer från dagligvaruhandeln och vi ser en tydlig ökning i de kommuner som erbjuder ”storpantning”, alltså automater som man kan hälla i från säckar. Detta oavsett om butikerna erbjuder det eller om man pantar via våra egna stationer ”Pantamera Express” som finns utomhus på återvinningsstationer, säger hon.

Lika många bland butikerna

I dagsläget finns det lika många ”storsväljare” i butikerna som på återvinningscentralerna, det vill säga 56 stycken vardera, totalt 112. Det är Tomra och Envipco som säljer dessa typer av automater och hos Pantamera Express är alla utom en från Envipco medan fördelningen hos butikerna från de båda leverantörerna ser annorlunda ut.

– Eftersom det handlar om de båda företagens marknadsandelar är tyvärr denna information för känslig att lämnas ut, säger Katarina Lundell.

Städar förråd och pantar

– Även här har coronapandemin bidragit till den ökade pantningen. Våra Pantamera Express-automater finns ju uppställda på återvinningscentraler. Och det har ju rapporterats om att trycket på återvinningscentralerna har ökat i samband med corona, vilket verkar bero på att många har mer tid för att städa i sina förråd och då passar man på att ta med sig sin pant samtidigt, säger Katarina Lundell.

Text: Marie Hallencreutz

Foton: Returpack/Pantamera


Brotten är dubbelt så dyra som rättsväsendet

Förutom all otrygghet som kriminalitet för med sig kostar det oss stora summor varje år. Här är tre aktuella rapporter som sammanfattar ett alltmer akut problem.

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/brotten-kostar-foretagen-100-miljarder-halften-tror-det-blir-varr_1143691.html

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2021/brott-mot-foretagare-2021/sammanfattande-resultat/

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/press/2020/mer-an-varannan-handlare-utsatt-for-brott-den-senaste-tiden/


Glad, het, blandad Påsk på dig

Nu kommer våren och och ljuset. Nu kööööör vi!