Allt du som handlare behöver veta om tillträdesförbud

Den 1 mars trädde lagen om tillträdesförbud i kraft och redan före påsken började ansökningarna trilla in. Men många handlare är osäkra på hur man ska gå tillväga. Därför har Svensk Handel, i samarbete med polisen, tagit fram riktlinjer, ansökningsblankett och vanliga frågeställningar, FAQ.

Ansökan skickas via post eller e-post till åklagarkammaren i det område butiken ligger. Enklast är att använda Svensk Handels blankett som finns på deras hemsida. Även polis kan ansöka, men handlaren måste godkänna att ansökan görs.

Riktlinjer och annan hjälp

– För att göra det enklare för dem som vill ansöka om tillträdesförbud har vi gjort upp en lista över åklagarkammare med post- och e-postadresser. Dessa finns på vår webbsida under ”säkerhetscenter” samt i appen med samma namn, säger Per Geijer.

Åklagare måste fatta beslut och personen måste ha delgivits innan tillträdesförbudet börjar gälla. Först då blir det straffbart för personen att besöka butiken. Brott mot förbudet anmäls till polis.

– Vi har nu tagit fram riktlinjer för hur man går tillväga när man ansöker om tillträdesförbud och dessa tillsammans med en frågesamling, FAQ, finns nu att tillgå på vår webbsida, säger han.

Klicka här för att komma till riktlinjer, ansökningsblankett, adresslista till åklagare samt FAQ.

Syftet med lagen

Den nya lagen om tillträdesförbud trädde ikraft den 1 mars och ger möjlighet att förbjuda myndiga personer att få besöka en butik. Syftet är att kunna stoppa individer som upprepat utsätter butik och personal för angrepp i olika former. Fokus ligger på individer som påtagligt försämrar arbetsmiljön i handeln och som gör det svårt att driva butik på ett säkert sätt. Det kan röra sig om allt från hot och våld till upprepade stölder i butik.

– Lagen om tillträdesförbud till butik är, utöver ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, en tydlig signal från våra lagstiftare: om du vill besöka och handla i svenska butiker så måste du sköta dig. Utsätter du butiken eller personalen för brott, då är du inte välkommen längre, säger Per Geijer.

Här gäller lagen

Lagen gäller för butiker under deras öppettider. Med det menas en lokal där försäljning av varor är den huvudsakliga verksamheten. Lokalen kan även ha annan verksamhet, till exempel café eller verkstad. I vissa fall gäller även ytor utomhus som hör till butiken bara de är inhägnade i anslutning till butikens lokaler, som exempelvis en handelsträdgård. Lagen gäller inte hela köpcentrum eller gallerior, men flera butiker i samma galleria kan få tillträdesförbud gentemot samma person.

Så ansöker du om tillträdesförbud

Det är butiken som avgör om en ansökan om tillträdesförbud ska skickas in. Den som skickar in ansökan måste ha rätt att ansöka om tillträdesförbud i butikens namn. Det är vanligt att butiksägare, butikschef eller säkerhetschef har rätt att fatta den sortens beslut. Externa leverantörer, till exempel butikskontrollanter och väktare, kan vara behjälpliga med att sammanställa underlaget men företrädare för butiken bör stå som ansvariga i ansökan.

Även polisen har rätt att göra ansökan, med tillstånd från företrädare för butiken.

Ansökan ska vara skriftlig och prövas av åklagare. Även elektroniska ansökningar anses uppfylla kravet om skriftlighet i detta fall.

Detta ska vara med i ansökan

Lagen innehåller inga formkrav för ansökan, men följande uppgifter bör alltid vara med i en ansökan:

  • Vem ansöker?
  • Vem avser förbudet?
  • Vilken butik?
  • Vilken grund?

Ansökan skickas till registrator hos Åklagarmyndigheten på den ort där förbudet ska tillämpas.

Detta kan leda till tillträdesförbud

En samlad och nyanserad bedömning görs av risken för att en person genom brott eller på annat sätt angriper butiken. Risken ska framstå som klar och konkret. Tillträdesförbud bör dock i de flesta fall komma i fråga först när någon tidigare har begått brott mot butiken. Sannolikt kommer de flesta beslut kräva upprepad utsatthet, även om enstaka händelser kan räcka.

Det behöver inte finnas en fällande dom för att åklagare ska kunna fatta beslut om tillträdesförbud. Att polisanmäla är inte heller ett absolut krav, men det är förmodligen svårt att påvisa behovet av ett förbud utan att ha gjort polisanmälningar mot individen tidigare. De flesta beslut kommer med stor sannolikhet luta sig mot tidigare polisanmälningar för att påvisa risken för framtida brottslighet mot butiken.

Vid bedömning av risk tas bland annat detta i beaktande;

  • Tidigare brotts koppling till platsen
  • Tidigare brotts karaktär
  • Om det rör sig om en eller flera gärningar
  • Tid som förflutit sedan brott begåtts

Andra exempel på grund för tillträdesförbud

Det finns inget formellt hinder mot tillträdesförbud för annan butik än den där brott inträffat. Exempelvis kan ett antal händelser mot närliggande butiker, eller mot butiker i samma kedja, anses visa på risk för att även andra butiker ska drabbas. Även ageranden som inte nödvändigtvis uppfyller alla krav för att anses brottsliga kan tas i beaktande, till exempel risken att någon ska trakassera någon i butiken bör kunna leda till tillträdesförbud. Liksom handlingar som utgör förstadium till brott såsom försök, förberedelse och stämpling till brott.

Detta leder INTE till tillträdesförbud

Tillträdesförbud kan inte utfärdas gentemot personer under 15 år eller var under 15 år när brottet begicks. I vissa fall kan det vara svårt att döma en person till tillträdesförbud och det är i mindre orter som bara har en butik och det är långt till en annan butik. Här tas hänsyn till proportionalitetsprincipen – ju större behov en person har av butiken desto starkare skäl mot förbud. Å andra sidan – ju allvarligare brott desto starkare skäl för förbud. På en ort med bara en livsmedelsbutik får ett förbud väldigt stor inverkan. Det kan innebära att förbud inte blir aktuellt. Alternativt att möjligheten att handla löses på annat sätt eller att någon annan, mindre ingripande åtgärd vidtas.

Tillträdesförbud gäller i ett år

Ett förbud kan gälla i upp till ett år. Någon nedre gräns saknas. Ett förbud kan sedan förlängas, om förutsättningarna består. Ett beslut kan hävas/ändras om förutsättningarna ändras – på begäran av den förbudet riktar sig mot, av den som ansökt om tillträdesförbud eller av åklagaren.

Brott mot tillträdesförbudet

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i max 6 månader. Om överträdelsen anses som ringa, exempelvis om personen kommer in men vänder ut direkt, blir det ingen påföljd.

Envarsingripande

Då det finns fängelse i straffskalan får envar gripa den som bryter mot förbudet. Lämpligen polis, väktar, ordningsvakt men även de som arbetar i butiken, eller vem som helst som ser brottet, har juridisk rätt att ingripa och kvarhålla personen till dess polis anländer och tar över. Att ingripa på det sättet är dock förenat med stora risker.

Utsätt dig inte för onödig risk

Handlare och butikspersonal ska inte utsätta sig för onödig risk. Tanken med förbudet är minska risken för konfrontation, exempelvis genom att butiken kan ringa polis i efterhand och förse dem med bevismaterial att överträdelse skett. Gärningen är bevisad så snart det syns att personen är inne i butiken. Det är också butiken som är den som ansöker om, och anmäler överträdelse av, tillträdesförbudet. Personalen behöver inte figurera med namn och adress vid en eventuell anmälan.

Registrering av gärningsmän

Lagen ger uttryckligen butiken rätt att föra register över de som har tillträdesförbud till butiken. Detta för att butiken och dess anställda ska kunna säkerställa att förbudet efterlevs. Personuppgifterna gällande en person som omfattas av tillträdesförbud får hanteras av de som arbetar i eller utför uppdrag för butiken, alltså anställda i butiken och till exempel väktare. Lagen ger bara stöd till att behandla uppgifter som framgår av beslutet om tillträdesförbud om behandlingen behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelser, och bara så länge tillträdesförbudet gäller.

Inget allmänt register får föras

Däremot får man inte föra något allmänt register över tjuvar eller folk som bråkar och stökar i butiken om de inte omfattas av tillträdesförbud. Det är känsliga personuppgifter och varken i denna lag eller i dataskyddsförordningen går det att hitta öppningar för att lagra den sortens information. En ansökan om tillträdesförbud behöver dock innehålla en del uppgifter för att kunna utredas av åklagare och polis. När butiken har konstaterat att en person bör få ett tillträdesförbud kan uppgifter sammanställas för att bifogas ansökan. Det kan vara information om den händelse som föranledde ansökan, eller om tidigare händelser, för att påvisa ett mönster.

Anmäl händelsen istället

Ett enkelt sätt att samla in information som underlag för ett eventuellt tillträdesförbud är att anmäla händelser till polisen eller till Svensk Handels säkerhetscenter. Då finns data samlat utan att man kringgår lagar som förbjuder registrering av personer.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Eventyr

Källor: Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel och kommissarie Tomas Granlund,

förundersökningsledare vid polisen.