Bra med utredningens förslag om fortsatt frival kring avfallshantering

Den 3 april, överlämnades ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin” till Miljödepartementet. Utredaren Ethel Forsberg föreslår ett frivalssystem som skulle innebära att livsmedelsbutikerna även i fortsättningen får ansvara för sitt eget verksamhetsavfall.

Hållbarhetsperspektiv

– Utredningens förslag om frival ska ses utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Livsmedelsbutikerna arbetar aktivt med att minska sitt avfall och att det hanteras på mest klimatvänliga sätt och då är det en hygienfaktor att ha kontroll på mängder och uppföljning. Med ett fortsatt eget ansvar säkras viktiga förutsättningar för företagens hållbarhetsarbete, säger Martin Andersson näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel

På plats senast 1/1 2022

Utredningen har mottagits av regeringen (Miljödepartementet) som sedan kommer lägga fram ett förslag för beredning i riksdagen. Systemet ska vara på plats senast 1 januari 2022. Dagligvaruhandeln ser att utredningens förslag behöver utvecklas något av regeringen innan det presenteras.

Monopol hinder för cirkulär ekonomi

Svenska företag och organisationer får i dag inte upphandla återvinning av restavfall och matavfall. Kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Jag föreslår i dag att en annan aktör än kommunen ska kunna anlitas för att samla in och behandla detta avfall.

Frival gynnsamt både på kort och lång sikt

Den svenska frivalsmodellen innebär en kontrollerad övergång från kommunalt till privat ansvar för verksamheternas hushållsliknande avfall. På kort sikt kommer frivalet leda till förstärkt kontroll av avfallshanteringen, minskade kostnader och ökad materialåtervinning.

På lång sikt så kommer frivalet att gynna nya innovativa cirkulära materialflöden där producenter tar ett större ansvar för sina produkter och avfall ses som en resurs.

Nordiska grannar positiva

Dessutom så visar erfarenheten från våra nordiska grannländer att kundnöjdheten ökar även för kunderna hos de tidigare kommunala monopolen. Det är dags att öppna upp för konkurrens inom verksamheternas kommunala avfall för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

– Extremt glädjande att utredningen tar den ställningen för det visar att man förstått att näringsliv som jobbar med hållbarhet är effektiva att ta hand om avfall på ett bra sätt, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Hanterbara administrativa system

– Vi hoppas nu att regeringen håller med utredningen om att dispens är det sämre alternativet och väljer att gå vidare med ett väl utformat frivalssystem som ger den som genererar avfall rätt att också hantera det. Dessutom önskar vi att regeringen föreslår ett administrativt enkelt system för anmälan och årlig uppföljning som hanteras av en nationell myndighet så att butikerna inte behöver göra anmälningar till varje kommun, säger Martin Andersson på Svensk Dagligvaruhandel.

Text: Marie Hallencreutz