NY Branschinfo om rutiner vid Covid-19

Version 0.3 (senast uppdaterad 200320)

Dokumentet uppdateras regelbundet så gå in på www.svenskdagligvaruhandel.se för att se den senaste uppdateringen.

Kompletterande rutiner med anledning av Covid 19

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med framför allt livsmedel, men även receptfria läkemedel. Därför ska dagligvaruhandelsaktörerna agera på ett strukturerat och välinformerat sätt och på så vis minska riskerna för att behöva stänga ned butiker/lager med anledning av Covid 19 utvecklingen.

Dagligvaruhandeln har tydliga rutiner inom olika verksamheter, men utvecklingen av Covid 19 får effekter och utmanar befintliga rutiner. Utgångspunkten för de uppdaterade rutinerna/riktlinjerna är Livsmedelsverkets bedömning att denna typ av virus smittar från personer och inte via ytor som livsmedelsförpackningar och öppna livsmedel.

Dagligvaruhandelns gemensamma rutiner vad gäller rengöring och personlig hygien har kompletterats, enligt följande;

Utökade rengöringsrutiner i butik

 • Befintliga städrutiner ska fortsätta följas, men ska genomföras med ökad frekvens under öppettider.
 • Som extra försiktighetsåtgärd kan desinfektionsmedel även användas.
 • Extra noggrann rengöring av ytor som många kunder kommer i kontakt med som exempelvis handtag på kylar och frysar, tänger, självscanningsapparater och kortbetalningsmaskiner.
 • Utökad rengöring av förpackningshållare till plastpåsar, kundkorgar och vagnar.
 • Rengöring av personal och kundtoalett ska genomföras med ökad frekvens.

Utökade rengöringsrutiner på lager

 • Befintliga städrutiner ska fortsätta följas, men ska genomföras med ökad frekvens.
 • Som extra försiktighetsåtgärd kan desinfektionsmedel även användas
 • Extra rengöring av personalutrymmen, som fikarum, omklädningsrum och toaletter. Rengöring av personaltoalett samt toalett för externa besökare ska genomföras med ökad frekvens.
 • Transportören ska rengöra utrustning, som exempelvis handdator/telefon som används vid signering. Rengöring ska ske efter varje arbetspass.

Utökade rengöringsrutiner vid e-handelsleveranser

 • Transportören ska rengöra utrustning, som exempelvis handdator/telefon som används vid signering vid dörren. Rengöring ska ske efter varje överlämningstillfälle.

Utökade rutiner i butikens och lagrets varumottagning

 • Tänk på att hålla avstånd vid överlämning av frakt och följesedlar, exempelvis via överlämning i låda och genom mottagningslucka.
 • Använd handskar under arbetsmomentet och byt ut dessa vid övergång till andra arbetsuppgifter.
 • Gemensamma arbetsstationer ska rengöras och desinficeras efter varje arbetspass.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Rengör truckar och andra arbetsredskap efter användande av lastbilschaufförer/extern personal

Skärpning av befintliga rutiner kring personlig hygien

Enligt befintliga rutiner ska medarbetare som hanterar öppna livsmedel byta engångshandskar ofta. Denna rutin ändras till att medarbetare ska byta engångshandskar efter varje tillfälle då öppna livsmedel hanterats samt efter handtvätt och vid byte av råvara eller arbetsmoment.

Enligt befintliga rutiner ska händerna tvättas före arbete påbörjas och så ofta det behövs under arbetstid. Så ofta det behövs innebär utifrån rådande situation mycket ofta.

Demonstrationer av livsmedel i butik pausas.

Försäljning varor med öppen hantering. Dagligvaruhandeln fortsätter med försäljning av salladsbarer, delikatessdiskar och andra varor med öppen hantering.

Dessutom har medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel enats om nya tillfälliga gemensamma rutiner i händelse av smittad medarbetare i butik och lager.

Gemensamma riktlinjer/rutiner i händelse av smittad medarbetare i butik och lager

Dagligvaruhandelsaktörerna ska informera samtliga medarbetare om Folkhälsomyndighetens allmänna råd, i vilket det ingår att uppmana personer med symtom, även milda, att inte komma till arbetet.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att Covid-19 smittar i samband med att sjukdomen bryter ut och vid symptom. I händelse av att en butiksmedarbetare under tiden han/hon arbetar i en butik insjuknar i vad som misstänks är Covid-19 gäller följande;

 

Vid uppvisande av symtom och bekräftad smitta

Medarbetare som uppvisar förkylningssymptom som Folkhälsomyndigheten anger ombeds att lämna arbetsplatsen på lämpligt sätt samt vid behov söka information på www.1177.se för medicinsk rådgivning. Medarbetare med symtom bör stanna hemma till symtomfrihet plus ytterligare 48 timmar.

Medarbetare som har generella frågor om Covid- 19 kan söka information på Folkhälsomyndighetens hemsida; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-b

Befintliga städrutiner gäller, men mer högfrekvent och den skall även innefatta tvätt av kläder.

Start av befintlig städrutin bör utgå från berörd medarbetares senaste stationerade arbetsplats. Om medarbetaren inte har haft en specifik arbetsplats sker städningen av lokalen utefter ordinarie städschema.

 • Utgå från ordinarie rutin att det ska finnas städutrustning avsedd för olika avdelningar samt att det ska finnas separat städutrustning för utrymmen där

kunder/externa besökare har tillträde. Ta på handskar.

 • Rengöringsmedlet ska vara svagt basiskt, det vill säga ha ett pH-värde på över 7. Toaletter och kök ska dessutom rengöras med desinfektionsmedel exempelvis sprit eller klorlösning. Låt medlet lufttorka.
 • Ytor där en misstänkt smittad person vistats ska desinficeras med exempelvis 70- procentig etanol eller klorlösning (0,1 procent, eller 0,5 procent för toaletten). Följ instruktionerna på desinfektionsmedlet.
 • Börja med de renaste ytorna och arbetar dig fram mot de smutsigare ytorna.

 

Följande ytor i butik (minst) ska rengöras noggrant;

o Dörrhandtag

o Kassa

o Handdator

o Handtag

o Vågar

o Stämpelklocka eller digitalt in och utcheckningssystem

o Kundvagnar och korgar

o Självscanningsapparater

o Kortbetalningssystem

o Kundskärmar

o Förpackningshållare till plastpåsar

o Strömbrytare

o Telefoner

o Vattenkranar

o Personlig utrustning, som exempelvis mobiltelefon och headset.

 

Följande ytor i lagerverksamhet (minst) ska rengöras noggrant;

o Personens arbetsplats så som truck och teknisk utrustning som scanner,

tangentbord, headset, voiceutrusning och laddstationer.

 

Lunch- och fikarum, omklädningsrum och toalett

Är det övriga ytor som personal och kunder har direkt kontakt med och rör ofta bör de också rengöras noggrant. Livsmedelsverkets bedömning är att denna typ av virus smittar från personer och inte via ytor som livsmedelsförpackningar och öppna livsmedel. Baserat på Livsmedelsverkets analys finns det inget skäl att rengöra och/eller kassera förpackningar eller öppna livsmedel.

 

2.Tvätta arbetskläder

Arbetskläder tillhörande den berörda medarbetaren samt kollegor man arbetat med/i närheten av skall tvättas i minst 60 grader. Undantag kan göras för kläder som enligt tvättinstruktion bör tvättas i lägre grader än 60 grader. Tvättmedel med blekmedel ska då användas.

 

3.Kassera, tvätta och desinficera städmaterial.

Handskar och engångstrasor ska kasseras i försluten påse och slängas i sopkärl för brännbart avfall. Moppar och trasor kan dock tvättas i 90 grader och återanvändas. Övrig städutrustning ska desinficeras. Exempelvis städvagn, sprayflaskor, skaft, städmaskiner mm.

 

Vid misstänkt eller bekräftad smitta hos anhörig

Vid misstanke om att butiksmedarbetares anhörig är smittad ska medarbetare i dialog med närmsta chef, ta beslut om han/hon kan fortsätta att vara i arbete. Om medarbetaren själv får symtom ska han/hon inte arbeta. Har den anhörige i samma hushåll fått bekräftad coronasmitta, ska medarbetaren tas ur tjänst och närmsta chef vidta åtgärder enligt respektive kedjas eller butiks personalrutiner.

** Rutinerna och vidtagna åtgärder utgår ifrån och är en tolkning av Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rekommendationer. Om/när myndigheterna uppdaterar

Svensk Dagligvaruhandel, 200320

Foto: Tecnovap