De vann Livsmedelshandlarnas Hederspris 2019

Tre organisationer blev nominerade till Livsmedelshandlarnas Hederspris som delades ut på Dagligavarugalan i går kväll. Dessa var Tryggare Sverige, Svensk Plaståtervinning och Städa Sverige. Vinnarna blev Svensk Plaståtervinning.

– Vi kan med glädje gratulera Svensk Plaståtervinning till vårt hederspris. I en tid när många pratar plastskam, plastskatter och plastförbud gör Svensk Plaståtervinning något mycket klokt. Genom att samla in och sortera all förpackningsplast i Sverige skapar de möjlighet för en bra återvinning till nya förpackningar. Plastförpackningar som är en viktig del i arbetet med att minska matsvinnet, säger Pär Bygdeson vd Livsmedelshandlarna.

Motiveringen till priset:

Med innovationskraft och målinriktat arbete har vinnaren av 2019 år Hederspris från Livsmedelshandlarna visat på hur man på ett konstruktivt sätt tar sig an ett av vårt samhälles stora ödesfrågor. Samt är ett bra exempel på hur privata initiativ kan driva utvecklingen åt rätt håll när det offentliga inte hänger med. 2019 års vinnare av Livsmedelshandlarnas Hederspris är Svensk Plaståtervinning!

Glada för priset

Det var var Marcus Lidstedt, controller och Ylva Carlson, logistikansvarig på Svensk Plaståtervinning som tog emot priset från Livsmedelshandlarna.

– Det var en väldigt trevlig tillställning och riktigt roligt att få vinna Livsmedelshandlarnas Hederspris. God mat var det också, säger Marcus Lidstedt till Livsviktigt.

Det här priset ges i en tid då regeringen genom januariöverenskommelsen presenterar en budget där plastkassar föreslås att beskattas kraftigt. Hur ser ni på det?

– Ärligt talat vet jag inte vad miljöpartiet och de andra håller på med i regeringen för det är inte i Sverige vi har dessa problem. Svenskarna är jätteduktiga på återvinning och att hålla rent omkring sig. Det är betydligt värre i andra länder vad gäller miljöförstörelse, säger Marcus Lidstedt.

Moderatorn under Dagligvarugalan ställde därtill en fråga till Pär Bygdeson:

Vilken är den viktigaste frågan för Livsmedelshandlarna nu?

– Det är den tredelade hållbarheten, där alla tre delar måste fungera. Ett, den ekonomiska hållbarheten, många är de som både inom Sverige och EU vill lägga på livsmedelshandeln mer administration, mer avgifter, nya skatter och regelverk som ökar matpriserna. Två, den sociala hållbarheten. Stölder, hot, trakasserier och våld i butik är en alltför vanlig vardag i många butiker. Detta måste vändas innan fler butiker stänger. Tre, det vi normalt kallar för hållbarhet, att minska livsmedelskedjans miljöpåverkan genom smarta lösningar som gör det enkelt och billigare för kunderna att göra rätt, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Dagligvarugalan


Motstridiga förslag i tunn budget

Igår, onsdagen den 8 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet som är den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Motstridiga förslag

Men Livsmedelshandlarnas vd tycker att innehållet i budgeten är tunt, kanske för att så många partiers viljor måste samsas.

– Generellt är det små förändringar, en del är dessutom av slaget att man först gräver en grop och sedan gräver igen. Till exempel bensinskatteförändringarna som går både upp och ned, säger han.

Kanske en bra nyhet

Det som inte hade kommit ut och som är att 32 kommuner får dela på 500 nya miljoner för att stärka upp sina budgeter. Pengarna ska gå till olika former av försörjningsstöd. Det finns anledning att tro att en del av dessa pengar kommer att spenderas i den lokala matbutiken.

Värnskattens avskaffande

– Värnskattens avskaffande kommer troligen inte att komma dagligvaruhandeln till del utan det som inte går till sparande kommer nog att läggas på resor och kapitalvaror

Sänkt pensionärsskatt

Att pensionärsskatten sänks är bra men det är tråkigt för dem med inkomster under 17 000 kronor eftersom de inte får ta del av sänkningen.

– Sänkningen av pensionärsskatten berör de med en pension över 17000 kronor och de pengarna kan nog till viss del komma dagligvaruhandeln tillgodo.

Bra att driftstödet är kvar

– Positivt är att driftstödet till glesbygdshandel kommer att vara kvar till åtminstone 2022. Det var ett tydlligt ösnkemål från branschens sida när det skapades att det skulle vara ett långsiktigt stöd, säger Pär Bygdeson men tillägger att den sänkta skatten för glesbygdsbor är så liten att den inte kommer att få någon praktisk betydelse.

Destruktiv skatt på plastpåsar

Pär Bygdeson anser att plastpåseskatten är både konstig och destruktiv.

– Det är en skatt på att bära hem saker från butiken, inte en miljöskatt. Den är inte differentierad vilket göra att de initiativ som svenska butikskedjor arbetar med vad gäller återvunnen plast och plast med biologiskt ursprung blir lika hårt beskattat som sämsta möjliga plastpåse, säger han.

Han menar att skatten kommer att snedvrida priserna så att papperskassar relativt sett blir billigare trots att de har en högre miljöpåverkan i en livscykelanalys.

– Sammantaget kommer det att försämra miljöprestandan på de påsar vi bär hem våra varor i och troligen kommer skatteintäkterna bli långt under de uppgivna. Detta utan att det påverkar mängden plast som skräpar ner i Sverige och resten av världen på ett mätbart sätt. Ska man tro på logiken i regeringens argument ägnar sig svenska kommuner åt att dumpa svenska hushållssopor i havet. Om så är fallet kommer skatten att få önskad effekt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: regeringen


Hyresgästens rättigheter vid brist i lokalen

Många hyresgäster drabbas någon gång av brist i den hyrda lokalen. Det kan vara fråga om allt från vattenläckage till buller som begränsar hyresgästens möjligheter att fullt ut nyttja sin hyresrätt. När så är fallet uppkommer ofta frågan vem som ska svara för att bristen åtgärdas; hyresgästen eller hyresvärden? En annan vanlig fråga är vilka rättigheter hyresgästen har fram till dess att bristen har åtgärdats.

Nedan följer en kortfattad presentation om vilka rättigheter hyreslagen ger en hyresgäst vid brist i lokalen. Vi på Svensk Handel Juridik arbetar nämligen dagligen med att hjälpa hyresgäster som drabbats av brister i sin lokal. Vi ger råd ifråga om vilka rättigheter hyresgästen har och företräder vid eventuell tvist om parterna inte kan hitta en lösning sinsemellan.

Lokalens skick

Om inte annat överenskommits, har en hyresgäst rätt att kräva att den hyrda lokalen ska vara fullt brukbar för det ändamål den är avsedd för. Om möjligheten att nyttja lokalen för dess ändamål inskränks eller försvåras kan hyresgästen därför ha rätt att vända sig mot hyresvärden med krav. Som exempel kan nämnas att lokalen drabbas av vattenläckage vilket begränsar verksamhet i del av lokalen. Även störningar som kommer utifrån, från grannar eller ombyggnadsarbeten som hyresvärden utför på fastigheten, kan anses utgöra en inskränkning av hyresgästens rätt. Hyresvärdens ansvar för lokalen är nämligen inte begränsat till händelser som inträffar inne i lokalen.

Hyresgästens rättigheter

När nyttjanderätten till lokalen är inskränkt har hyresgästen ett flertal alternativ enligt hyreslagen; nämligen rätten till självhjälp, förtida uppsägning, hyresnedsättning och skadestånd. Hyreslagen är nämligen en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen. Som huvudregel kan dess bestämmelser alltså inte avtalas bort till nackdel för hyresgästen.

Självhjälp

Rätten till självhjälp innebär en möjlighet att avhjälpa bristen på värdens bekostnad, om denne inte rättat till bristen trots att hyresgästen har krävt det. Rätten till förtida uppsägning förutsätter att det är fråga om en allvarlig brist, s.k. väsentlig brist, och om så är fallet kan alltså hyresgästen anses ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. I ekonomiskt hänseende kan hyresgästen ha rätt till såväl nedsättning av hyra som skadestånd.

Hyresnedsättning

Ifråga om hyresnedsättning har hyresgästen rätt till skälig nedsättning från den tidpunkt då brist uppstod till dess den har avhjälpts. Detta förutsätter givetvis att det inte är hyresgästen själv som orsakat bristen. Vad som utgör en skälig nedsättning av hyran är en bedömningsfråga som får avgöras från fall till fall. Av betydelse är dock hur pass stor olägenhet bristen medför samt hur hyresgästens nyttjande av lokalen påverkas. Den nedsatta hyran ska vidare spegla lokalens hyrvärde i bristfälligt skick varför det är av relevans hur lokalens allmänna attraktivitet har påverkats. Hyresvärden och hyresgästen väljer ibland att träffa en överenskommelse om att hyresgästens rätt till nedsättning av hyran ska vara begränsad. Så kan vara fallet exempelvis vid brister som uppkommer till följd av att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av fastigheten. Det kan också vara annat arbete som särskilt har specificerats i avtalet. I dessa fall kan alltså rätten till nedsättning av hyran vara begränsad.

Skadestånd

Utöver hyresnedsättning kan hyresgästen dessutom ha rätt till ersättning för skada som denne drabbats av. Skadan kan bestå av exempelvis förlorad bruttovinst eller faktiska kostnader som uppkommit för hyresgästen. Rätten till skadestånd förutsätter dock att hyresvärden har orsakat bristen genom sin försummelse (oaktsamhet, ovarsamhet, vårdslöshet). Så kan vara fallet om hyresvärden haft kännedom om en brist utan att agera. Enligt hyreslagen presumeras hyresvärden ha varit försumlig vilket i praktiken innebär att hyresgästen har rätt till skadestånd om inte hyresvärden bevisar att denne inte varit försumlig.

Det kan slutligen nämnas att hyresvärden i vissa fall har ett så kallat strikt ansvar för all den skada hyresgästen drabbas av. Så är fallet vid vissa reparations- och förbättringsarbeten vid vilka hyresgästen alltid har rätt skadestånd, det vill säga. oberoende av försumlighet.

Till skillnad från vad som gäller ifråga om hyresnedsättning, kan hyresvärd och hyresgäst inte avtala bort hyresgästens rätt till skadestånd.

Att tänka på

Så snart brist uppstått är det viktigt att hyresvärden underrättas om detta. Det är av vikt dels för att hyresvärden ska kunna avhjälpa bristen så snart som möjligt, dels för att hyresgästen ska bibehålla sin fulla rätt att framställa krav gentemot värden. Som huvudregel har hyresgästen nämligen inte rätt till hyresnedsättning för tiden innan hyresvärden uppmärksammades på bristen.

I syfte att förenkla den kommande dialogen med hyresvärden är det vidare en god idé att på bästa sätt dokumentera hur lokalen och verksamheten drabbas av den ifrågavarande bristen. Dokumentation kan ske på valfritt sätt, exempelvis genom fotografier, film som loggbok.

– Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor om ni har frågor angående er lokal, så hjälper vi er vidare, säger Malin Engblom på Svensk Handel Juridik AB.

Malin Engblom, Svensk Handel Juridik AB


Mer driftsstöd till lanthandlarna

Det särskilda driftstödet till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder som infördes 2015 och fördubblades till 70 miljoner kronor årligen 2018, kommer att ligga kvar på den högre nivån de kommande två åren.

Detta framgår av regeringens höstbudget som är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

År 2018 beviljades driftstöd till ungefär 270 butiker, som bland annat innebar att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

– Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i en kommentar.

Ett exempel är Östanå Livs i Östhammar som är en av 21 butiker i regionen som beviljats statligt driftstöd genom Region Stockholm. Syftet är att bidra till en god servicenivå även i utsatta glesbygder.

På uppdrag av Tillväxtverket beslutade tillväxt- och regionplanenämnden sedan årsskiftet om ett långsiktigt stöd på max 300 000 kronor till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, för att stärka förutsättningarna för kommersiella aktörer bidra till att skapa en god tillgång till service. Och Östanå livs är en av butikerna som hittills beviljats bidrag.

– Butiken betyder mycket för bygden. Den har blivit något av en knutpunkt tillsammans med loppisen som ligger intill och håller öppet 365 dagar om året och kombinerar pizzeria och grill. Den ligger också i ett av de områden som prioriteras enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på förvaltningen.

Källor: Regeringen, FK, Sll.se

Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Bildtext: Landsbygdsminister Jennie Nilsson


Ica samarbetar med Friskis för bättre folkhälsa

Ica och Friskis&Svettis ingår ett långsiktigt samarbete för att förbättra folkhälsan i Sverige. Genom att guida och inspirera till hälsosamma val vill de två aktörerna inom mat respektive rörelse få fler att motiveras till en sundare vardag och livsstil.

Tillsammans kommer Ica och Friskis göra gemensamma satsningar för att inspirera, guida och engagera målgruppen till en hälsosammare vardag. Kost och rörelse är tätt sammankopplade och driver varandra. Tränar vi mer frekvent ökar vårt intresse för hälsosam mat. Och vice versa. Enligt en undersökning gjord av analysföretaget Augur på uppdrag av Ica och Friskis väljer 20 procent att skippa träningen för att de tycker att de har ätit dåligt.

Ica sambition är att ge matinspiration och hälsosamma recept som bidrar till en större medvetenhet, och även slå hål på en del myter, om matens hälsopåverkan.

– Vi märker ett stort intresse för hälsa och vi vill guida och inspirera Friskis medlemmar och Icas kunder kring kostens betydelse kopplat till en hälsosam och aktiv livsstil. Vi vill göra varje dag lite enklare, så också inom hälsa, säger Paula Frösell, dietist och ansvarig för Icas hälsokommunikation på Ica Sverige.

Friskis&Svettis har under sina 41 år inte bara byggt upp en stor kunskap, utan också ett förhållningssätt till träning som något härligt och otvunget.

– På Friskis förhåller vi oss till mat på samma sätt som vi gör till träning. Det ska vara lustfyllt, fritt och otvunget. På så sätt skapas en träningsmiljö, där var och en får vara precis som den är. Tillsammans med Ica har vi nu en unik möjlighet att göra skillnad för ännu fler människor, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Samarbetet tar avstamp i Träningsbekännelser, en undersökning som ligger till grund för de initiativ och den kommunikation som kommer rullas ut under hösten. På uppdrag av Ica och Friskis har analysföretaget Augur frågat 2100 svenskar om deras kost- och träningsvanor, och framförallt deras motivation, variation och ursäkter kopplat till kost, rörelse och hälsa. Undersökningen visar bland annat att 20 procent hoppar träningen för att de tycker att de har ätit dåligt. 61 procent av Friskis-medlemmarna är intresserade av matinspiration kopplat till träning, och hela 84 procent av medlemmarna är intresserade av hälsosam mat.

Läs mer om svenska folkets träningsbekännelser på friskissvettis.se/traningochmat

Ica och Friskis har stor kunskap om kost respektive rörelse. De har dessutom många likheter - de är lokala och möter en stor del av svenskarna varje vecka. Tillsammans har de en stor möjlighet att göra skillnad för svensk folkhälsa.

Källa: Ica

Foto: Friskis&Svettis


Ica erbjuder mat baserad på blodprovsresultat

Personer som genomfört en hälsokontroll med blodtest hos Werlabs, kommer i anslutning till sina testresultat erbjudas anpassade, hälsosamma veckomenyer och recept framtagna av dietister från Ica. Att ta del av veckomenyerna och recepten är gratis och frivilligt.

Ohälsosamma levnads- och matvanor är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomar i Sverige. Det finns samtidigt ett ökat intresse för preventiv hälsa och att få insikt om hur man lever hälsosamt. Erbjudandet om anpassade recept kommer att ges till personer som, utifrån sina resultat från Werlabs blodtester, är friska eller ligger i riskzonen för att utveckla till exempel typ 2-diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Det är Icas innovationshubb ICAx som tillsammans med Werlabs tagit fram konceptet.

– Vi vill bidra till bättre folkhälsa genom att nyttja kraften i hela Ica Gruppens verksamhet. Med matbutiker, Apotek Hjärtat och Min doktor-kliniker verkar vi redan idag inom stora delar av hälsoområdet. Vi kan både förebygga, guida och inspirera till att både leva och äta mer hälsosamt, säger Emma Lindahl, på Icas innovationshubb ICAx.

Icas recept och menyer ska ge inspiration för att bibehålla eller förbättra sina värden, då det finns ett starkt samband mellan kost och hälsovärden. Tjänsten kommer att utvecklas och på sikt kommer fler erbjudanden att tas fram.

Werlabs erbjuder sina kunder att förstå, följa och förbättra sin individuella hälsa utifrån sina behov, genom blodprovsbaserade hälsokontroller som ger heltäckande analyser på viktiga områden för individen. Kunden genomför en hälsokontroll på någon av Werlabs över 140 provtagningsställen runt om i Sverige. Provsvar presenteras i Werlabs säkra och digitala journal, tillsammans med kommentarer från en Werlabs läkare, på ett pedagogiskt sätt.

– En stor del av våra kunder efterfrågar kostråd efter att ha fått sina resultat. Vår ambition är att erbjuda recept och menyer i ett tidigt skede så man kan göra livsstilsförändringar för att inte bli sjuk, säger Johan Carrick på Werlabs.

Werlabs tester finns till försäljning på Apotek Hjärtat.

Källa: Ica


Två av tre svenskar äter för lite fisk och skaldjur

Den svenska konsumtionen av sjömat har stabiliserats efter flera års nedgång. Trots det äter 64 procent av svenskarna bara fisk och skaldjur en gång i veckan eller mer sällan, vilket är långt ifrån Livsmedelsverkets rekommendation på två till tre gånger i veckan.

Det visar rapporten ”Sjömat i Sverige 2019” från Norges sjømatråd, som är en omfattande kartläggning av svenskarnas konsumtion av fisk och skaldjur med data från 4 000 hushåll och statistik från flera oberoende undersökningsföretag, däribland GfK och Kantar Sifo.

”Det är oroväckande att så många svenskar väljer bort fisk och skaldjur. Enbart en av fem måltider med animaliska proteiner som lagas i de svenska hemmen består av sjömat. Detta trots att kraven på hållbara livsmedel och hälsosamma val ökat. Konsumtion av sjömat har generellt mindre klimatavtryck än konsumtion av kött, samtidigt som sjömat ger hälsovinster och bidrar till att motverka vällevnadssjukdomar”, säger Sigmund Bjørgo, Fiskeriutsending till Sverige på Norges Sjømatråd.

Det är framförallt de yngre som väljer bort sjömaten. Gruppen 18-34 år äter bara 7,6 kilo per hushåll och år, medan gruppen 65+ kommer upp i 21,17 kilo.

”Sjömaten har en svag position på middagstallrikarna bland Sveriges unga vuxna. Deras snittkonsumtion på 7,60 kilo per år och hushåll är nästan hälften av det totala hushållsnittet på 14,24 kilo. Däremot är åldersgruppen något bättre på att välja fisk och skaldjur på restaurang. Att sjömat är ett viktigt inslag i trendmat som sushi och poké bowl som ofta äts på restaurang skulle kunna vara en förklaring på detta”, säger Sigmund Bjørgo.

Under 2018 åt 36 procent i åldersgruppen 18–34 år sjömat på restaurang minst en gång i månaden medan motsvarande andel i åldersgruppen 49–65 år var 24 procent.

I genomsnitt åt svenskarna 71 måltider sjömat under 2018 vilket ger ett snitt på knappt 1,4 måltider i veckan.

Däremot är konsumtionen väldigt ojämnt fördelat över året och en stor del av sjömaten konsumeras vid specifika säsonger och högtider. Exempelvis sker nästan hälften av svenskarnas konsumtion av gravad lax kring jul och midsommar, och det samma gäller sillkonsumtionen. Även torsk är säsongsstyrd men till skillnad från sill och lax styrs torsksäsongen av naturlig tillgång. Den färska torsken har högsäsong i början av året (januari till april) och har fått ett uppsving sedan introduktionen av skrei 2012.

Källa: Livsmedelsnyheter


Känd studentbutik i Uppsala utsatt för väpnat rån

Under natten mot tisdagen blev Folkes livs på Rackarberget i Uppsala utsatt för ett grovt väpnat rån. Butiken ligger i ett studentrikt område inte långt från Ekonomikum.

Rånarna slog till mot Folkes Livs, som är en Ica Nära butik, strax före midnatt mot tisdagen. Så här beskriver butikschefen Fredrik Andersson hur det gick till:

– I natt blev två av våra medarbetare på Folkes rånade. Två mörkklädda män cirka 180 cm långa, den ene smal och spenslig och den andra lite rund och kraftigare byggd. Dom tvingade med hjälp av en morakniv i plast och en hammare till sig en låst blå postlåda, cirka 1,20 hög modell villapostlåda, innehållande dagskassan som i dagsläget alldrig innehåller mer än några få femhundringar.

Fredrik Andersson vädjar till allmänheten i Uppsala:

”Våra arbetskamrater är förstås chockade av det inträffade. Har du som rört dig i närheten av Folkes livs eller kanske bor här gjort några iakttagelser av t.ex två mörkklädda män enligt ovan släpande på en postlåda så hör gärna av dig till polisen.”

De båda anställda, i 20-25-årsåldern, som lyckades bevara lugnet trots hot med kniv och hammare, förklarade för rånarna att de inte hade nycklar till vare sig kassaskåpet eller dagskassan som förvarades i en postbox. Rånarna beslöt då att ta med sig postboxen med dagens kassa.

Till Uppsala nya tidning (UNT) har butikschef Fredrik Andersson sagt att rånarna endast kom över några femhundralappar samt personalens mobiltelefoner som dumpades en liten bit därifrån.

De två i personalen hittade dock en annan mobil på kontoret och kunde ringa polisen efter hjälp.

Folkes Livs har nu öppet som vanligt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat


Lidl har utsetts till Sveriges bästa livsmedelskedja

Lidl Sverige har vunnit tävlingen Årets Bästa Butikskedja i kategorin livsmedel. Närmare 21 000 svenska konsumenter deltog i omröstningen, där totalt 94 återförsäljare och 74 webbshopar bedömdes. Det resulterade i 13 vinnare i 18 olika kategorier.

Lidl tog hem segern i kategorin Livsmedel före Willys, Coop, Ica och City Gross.

”Den här utmärkelsen är särskilt viktig för oss, eftersom det är kunderna som utser vinnarna, det bevisar vår starka relation till dem och är ett kvitto på det fantastiska arbete som dagligen genomförs av alla mina kollegor i hela Sverige”, säger Jan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

Retailer of the Year Sweden ingår i konceptet Retailer of the Year, som organiseras i tio olika länder: Portugal, Italien, Österrike, Ryssland, Luxemburg, Belgien, Schweiz, Tyskland, Nederländerna och Sverige. En lokal vinst ger möjlighet att konkurrera om titeln ”Retailer of the Year Europe”, i Europas största konsumentundersökning för butikskedjor. Lidl vann titeln tidigare i år.

Källa: Livsmedelsnyheter


Årstiderna expanderar i Skåne

Matkasseföretaget Årstiderna har den senaste tiden utvecklat sitt utbud av kassar och riktat dom mot singelhushåll samt etablerat sig i fler städer. I januari etablerade sig företaget i fem sydvsvenska orter, och nu gör de det igen.

I en intervju med nättidningen Ehandel.se framgår det att Årstiderna nu ska etablera sig i de skånska orterna Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo.

– Vi samlar kontinuerligt in intresseanmälningar med önskemål om att öppna i utvalda postnummer som vi inte levererar till, och i dessa har vi fått in många intresseanmälningar. Det är roligt när folk visar intresse för att bli kunder hos oss, och vi vill självklart kunna leverera till dem, säger Rachel Seow Sosa, marknads- och försäljningschef på Årstiderna, till Ehandel.se.

Årstiderna startades i Danmark på 1990-talet av bonden Thomas Harttung och kocken Søren Ejlersen. De ville tillsammans skapa en förbindelse mellan jordbruk och matglädje med fokus på kvalitet och ekologisk vardagsmat. Sedan 1999 har Årstiderna levererat sina trälådor fyllda med ekologiska råvaror direkt hem till kundernas dörrar i Danmark och 2004 började man sälja middagspåsar i Sverige. Matkasseföretaget fokuserar på enbart ekologisk mat och har helt uteslutit kött från sina kassar. Endast grönsaker, frukt, fisk och fågel förekommer. Därtill följer man säsongens råvaror – därav namnet Årstiderna.

Källor: Årstiderna, Ehandel.se

Foto: Årstiderna