Certifiering för e-handel av ekovaror och tillstånd för foderförsäljning ytterligare börda

Många handlare blev både förvånade och irriterade när de upptäckte flera nya regler att förhålla sig till i år – och att betala avgifter och certifiering för.

– Det kommer så mycket regler hela tiden. Bara i år har vi haft den nya tobakslagen. Sedan ska man vara certifierad för att få sälja ekologiska produkter via vår nät-handel. Och så krävs det tillstånd för att få sälja hö och pellets till kaniner, man baxnar, säger Susanne Edh, handlare på Ica Ettan i Västerås.

Svensk Dagligvaruhandel är den organisation Livsmedelshandlarna samarbetar mest med i frågor om opinionsbildning av regelkrångel.

Förtydligar och påverkar

Mona Lauermann Orheden Sakkunnig, hälsa och livsmedelssäkerhet på Svensk Dagligvaruhandel jobbar dagligen med att granska lagar och förordningar – både svenska och från EU för att bryta ner dem till en begriplig och tydlig nivå och inte sällan för att ge ut branschgemensamma riktlinjer till handlarna.

På Svensk Dagligvaruhandel jobbar man också med att försöka politiker och myndigheter att, så långt det går, förenkla reglerna för handlarna genom att visa på alternativ till de regler som bygger på EU-förordningar och svensk lagstiftning.

Enklare ägghantering

Ett sådant exempel är den nuvarande särregeln för datummärkning av ägg där bäst före-datumet på en äggförpackning inte får vara senare än 28 dagar efter värpning. Äggen måste dock ha levererats till konsumenten inom högst 21 dagar från värpning. Äggen får alltså inte saluhållas senare än sju dagar före bäst före-dagen. Det är inte tillåtet att märka om äggen med ett senare bäst före-datum.

– Det här är en särregel som endast gäller ägg. För övriga livsmedel bestämmer tillverkaren själv bäst före-datum. Regeln innebär att många fullt ätbara ägg tyvärr måste kasseras. Ett onödigt matsvinn anser vi då svenska ägg har mycket lång hållbarhet. Detta beror dels på den låga salmonellafrekvensen – vi har ett godkänt salmonellaprogram – , dels på grund av att majoriteten av svenskarna förvarar sina ägg i kylen, säger Mona Lauermann Orheden.

Föreslår Livsmedelsverket att ta bort särregeln

Svensk Dagligvaruhandel har därför föreslagit Livsmedelverket följande:

  • Att Livsmedelsverket ska arbeta för att särregeln avseende 28 hållbarhetsdagar för ägg blir frivillig att följa eller tas bort.
  • Livsmedelsverket bör också arbeta för att länder med av EU godkänt salmonellaprogram får undantag från regel om sista försäljningsdag på 21 dagar från värpning. Sverige, Finland och Danmark har ett godkänt program.

– Om Sverige kan få bort denna EU-särregel för hållbarhetstider och bäst före-datum på ägg, kan producenter själva sätta bäst före-datumet och då ta hänsyn till den svenska situationen, säger hon.

Det skulle vara ett bidrag till branschens arbete med att minska matsvinnet.

Foder till djur

En annan regel som förbryllat handlarna är den om tillstånd för att få sälja foder till djur. Det var den 1 januari i år som nya föreskrifter och allmänna råd om foder började gälla. De heter Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder, för den som vill läsa mer.

Kortfattat handlar det om att butiker med foderblandningar till häst, kaniner och duvor i sitt sortiment måste registrera sin butik hos Jordbruksverket. Det gör man i Jordbruksverkets e-tjänst.

Anmälan till Jordbruksverket

Anmälan skulle ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 mars 2019.

När butiken har blivit registrerad som foderanläggning, omfattas den av den offentliga kontrollen. Butiker som säljer små volymer, upp till 1000 ton foder per år, kontrolleras mer sällan än butiker med större volymer. För dessa mindre anläggningar ligger avgiften per år på cirka 500 kronor och sedan tillkommer en summa för eventuella analyser.

Maria Valmila, ansvarig för egenkontrollen på Ica Ettan i Västerås berättar:

– När jag fick den här informationen undrade jag om den verkligen stämde. Det enda vi säljer i butiken är mindre förpackningar av hö, pellets och burspån till gnagare. Men allt är förpackat så jag kan inte riktigt se meningen med den här regeln. Visst är det bra med livsmedelssäkerhet men jag undrar om det inte går lite till överdrift ibland, säger hon.

Kaniner kan vara mat

Det finns dock en anledning till att den nya regeln införts.

– Bestämmelsen kommer ursprungligen från EU och i deras resonemang framgår att de djur som berörs av fodret ifråga kan betraktas som mat. Det är inte ovanligt i flera EU-länder att äta exempelvis kaniner, säger Mona Lauermann Orheden.

Maria Valmila registrerade dock butiken på Jordbruksverkets hemsida och fick betala 500 kronor.

– Vi säljer så lite av de här varorna så en fråga som dyker upp är om det är värt att gå igenom allt det här och betala eller att helt enkelt plocka bort varorna. Det är ett avvägande varje butik får göra men det vore synd att behöva tumma på kundservicen för konstiga regler, säger hon.

Certifiering för e-handel av eko-varor

Ytterligare en regel på gång är den ekologiska förordningen som ska implementeras i Sverige senast 2021. Kortfattat innebär det att alla butiker som genom e-handel säljer ekologiska produkter, förpackade och oförpackade ska vara certifierade av en tredje part, ett ackrediterat certifieringsföretag.

För att butiken ska bli certifierad krävs att den uppfyller vissa krav. En certifiering kostar mellan 5 000 och 8 000 kronor beroende på vilket certifieringsbolag man anlitar.

– Det har visat sig att lagstiftaren inte har haft ett e-handelsperspektivet. E- handel och ekologiskt är ett område under utveckling. Vad vi på Svensk Dagligvaruhandel gör nu är att delta i arbetet att ta fram nationella riktlinjer utifrån den ekologiska förordningen. Handeln kommer ta ansvar för att skriva den del i riktlinjen som handlar om butik och e-handel, säger Mona Lauermann Orheden.

Redan på gång

Detta arbete pågår just nu även om stora delar av förordningen redan har genomförts i år.

– Vissa delar i förordningen tillämpas redan men vårt arbete nu är att ta ett grepp om helheten och ta fram nya nationella riktlinjer, säger Mona Lauermann Orheden.

– Vi fick rekommendation från Ica centralt att certifiera vår butik för näthandel av ekologiska varor tidigare i år så vi har nyligen gjort det. Det finns flera bolag att välja mellan. Jag valde ControlCert och det kostade oss 5 500 exklusive moms. Det handlar bland annat om hur man placerar och hanterar ekologiska varor, säger Maria Valmila, egenkontrollansvarig på Ica Ettan i Västerås.

Föra in kontrollen i den ordinarie

Men att butikerna själva ska behöva certifiera sig via externa kontrollföretag är en omväg man kan undvika, ett onödigt regelkrångel som Svensk Dagligvaruhandel jobbar för att ta bort.

– Det är Livsmedelsverket som delegerat kontrollen till kontrollorganen. Livsmedelsverket kan ta tillbaka den och delegera ut den till kommunerna men då krävs en lagändring. Dagligvaruhandeln tror att det skulle bli mer effektivt om man inkluderade den ekologiska kontrollen i den ordinarie kommunala livsmedelskontrollen ungefär som man gjort i bland annat Danmark, säger Mona Lauermann Orheden.

Klara redan efter sommaren 2020

Målet är att de nationella riktlinjerna för e-handel och butik ska skickas in till Livsmedelsverket för granskning senast den 18 december.

– Senast den 1 januari 2021 ska de nationella riktlinjerna finnas på plats men vi har som mål att bli klara med dessa redan vid halvårsskiftet nästa år, säger Mona Lauermann Orheden.

Text och foto: Marie Hallencreutz