Coronapandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen ska utredas

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av coronaviruset gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Uppdraget kommer från regeringen och ska slutredovisas i mars 2021.

I uppdraget ingår att utifrån erfarenheterna av pandemin lämna förslag till åtgärder och arbetsformer ”som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar, kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig”.

Myndigheterna ska inhämta erfarenheter och synpunkter från andra berörda myndigheter och aktörer inom de olika leden i livsmedelskedjan.

Källor: Lif, regeringen