Handlare måste informera om plastbärkassar fr.o.m 1 juni

Från och med den 1 juni måste alla som tillhandahåller plastbärkassar informera om dess negativa miljöpåverkan. Handlare måste då informera om plastkassarnas miljöpåverkan, om fördelarna med att minska på användningen av dem samt hur kunderna kan göra det.

Nya EU-regler innebär för svensk del att antalet plastbärkassar ska minska till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar per person år 2025.I dag använder varje person i EU ungefär 198 plastkassar varje år. Med drygt 500 miljoner invånare innebär det att runt 100 miljarder plastpåsar årligen sätts ut på den europeiska marknaden. Runt åtta miljarder av dessa tros sluta som skräp i naturen, enligt EU-kommissionen som ligger bakom förslaget.

400 års nedbrytningstid

Enligt Naturvårdsverket kan det ta upp till 400 år för en plastbärkasse att brytas ner i naturen. Många fåglar och däggdjur skadas dessutom då de fastnat i plast eller ätit plast i haven.

– Vi ser redan att många butiker hittar spännande lösningar för att minska antalet plastkassar. Vi ser fram emot att allt fler börjar informera om att plastkassen är negativ för miljön, säger Malin Göransson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Nya regler kring plastkassar

Enligt de nya reglerna för plastpåsar i butik har handlare en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan. Som träder i kraft den 1 juni.

För handlare som tillhandahåller plastbärkassar innebär det att denne måste:

• informera om plastpåsars miljöpåverkan

• informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar

• informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till kunderna ska innehålla alla tre delar

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur man som handlare ska informera sina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna eller på annat vis. Det är alltså upp till varje handlare att själv avgöra. Om man som handlare själv importerar plastkassar är denne från och med den 1 januari i år skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket.

Konkreta tips för dig som handlare

• Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar. (I Storbritannien har handlare exempelvis infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse.).

• Informera kunderna om miljökonsekvenser av plastbärkassar

• Informationen måste vara igång senast den 1 juni.

• Hitta ett eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid kassan, i sociala medier eller i nyhetsbrev till kunderna.

• Förbered dig så fort som möjligt på att ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Källor: Svensk Handel, Naturvårdsverket

Fakta | Därför behöver vi sluta använda plastkassar

Naturvårdsverket nämner fyra viktiga argument för varför det är smart att använda färre eller inga plastpåsar alls:

• Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.

• Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.

• Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.

• Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen.

Källa: Naturvårdsverket

Fakta | Bakgrund till den nya svenska lagen om plastkassar

Regeringen beslutade om en ny förordning om plastbärkassar som trädde ikraft 13 december 2016. Syftet med förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå mer effektivt resursutnyttjande. Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:

• 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och

• 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

Undantag för supertunna kassar

Förordningen omfattar alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls (såväl tunna som tjocka påsar).  Förordningen omfattar inte tunna plastbärkassar (tunnare än15 mikrometer) och som behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt. Flergångskassar omfattas inte heller.

Finns ingen livscykelanalys

Svensk Handel har framfört till Naturvårdsverket att det blir mycket svårt för handeln att på ett trovärdigt sätt kunna hänvisa kunder till andra typer av bärkassar då det inte finns en neutral livscykelanalys gjord som beskriver fördelarna med olika typer av påsar i olika material utifrån svenska förhållanden.

Rapporteringsskyldighet

Förordningen innebär också att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige måste rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. Rapporteringsskyldigheten gäller från och med den 1 januari 2017 och innebär att handelsföretag som själva köper in plastbärkassar till Sverige måste börja rapportera dessa till Naturvårdsverket.

Plastbärkassarna ska rapporteras i antal och uppdelat på tunna respektive tjocka plastbärkassar. Rapportering ska ske första gången kvartal ett 2018 för 2017 års förbrukning. Dock senast 31 mars.

Källa: Svensk Handel

Fakta | Bakgrund EU-beslutet

EU vill minska förbrukningen av tunna plastbärkassar inom unionen då man anser att nuvarande förbrukningsnivå inom EU leder till stor nedskräpning och ineffektivt utnyttjande av resurser.

Tunna plastkassar värst

Plastbärkassar med en väggtjocklek under 50 mikrometer (så kallade tunna plastbärkassar), är de påsar som utgör den största delen av det totala antalet plastbärkassar som förbrukas inom unionen. Denna typ av påsar anses återanvändas mindre ofta än tjockare plastbärkassar och man anser därför att tunna plastbärkassar blir avfall snabbare. 2015 fattade EU därför beslutet att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Målet är att skapa en bättre miljö och att effektivisera resursanvändningen.

200 plastpåsar per person och år

Därför har EU beslutat att målet är att varje person ska högst förbruka 90 tunna plastpåsar per person och år till 2020. Till och med 2025 är målet är minska förbrukningen ytterligare, till 40 påsar per person och år. I Sverige använder vi varje år uppemot 1,3 miljarder plastbärkassar. Det innebär att en genomsnittlig svensk förbrukar cirka 198 påsar per person och år.

Sverige går ett steg längre

Sverige har valt att även vilja minska förbrukning av tjocka plastbärkassar, det vill säga påsar över 50 my, och har därför inkluderat dem i den svenska förordningen. För att vi ska lyckas nå dessa mål krävs en beteendeförändring hos alla. Handeln har här en viktig roll att spela och kan bidra till att motverka en onödig konsumtion av plastbärkassar.

Källa: Svensk Handel 

Länkar till mer information:

Läs mer om hur du ska rapportera till Naturvårdsverket 

Ytterligare vägledning kring de nya skyldigheterna i förordningen om plastbärkassar