Industrin pressar handeln om livsmedelspriserna

Trycket ökar på livsmedelshandeln att i spåren av sommarens extremtorka släppa igenom ökade priser. Cirka 80 procent av företagen i den svenska livsmedelsindustrin ser kostnadsökningar för inköp av råvara.

I det andra konjunkturbrevet för 2018 konstaterar Livsmedelsföretagen, Li, att torkan ger något av en kostnadschock i förädlingsledet. Senast producenterna upplevde något liknande var 2007-2009.

Sedan dess har livsmedelsindustrin genomfört kraftfulla effektiviseringar och ökad grad av automation.

Utrymmet för att på det sättet kompensera för höjda råvarupriser är i dag mycket litet, enligt Li, inte minst mot bakgrund av att råvaruinköpen står för 60-70 procent av företagens kostnader.

– Hela livsmedelskedjan måste acceptera de villkor som nu gäller. Handeln kan inte vänta sig att bönder och tillverkare ska ta hela kostnadsökningen, säger Carl Eckerdal, chefsekonom vid Li.

Förutom prisuppgången på svensk råvara är bristande tillgång ett bekymmer, framhåller han. Att ersätta svenskt med importerat medför även det ökade kostnader för bland annat förpackningar och märkning. Till det kommer den svaga svenska kronan, som enligt Carl Eckerdal inte visar några tecken på återhämtning den närmaste tiden.

Li ger ingen prognos för vilka prisökningsnivåer konsumenterna kan förvänta sig framöver med anledning kostnadsvågen från bonden fram till butiken. Industrins förhandlingar med dagligvaruhandeln om prissättning är en omvittnat trög process.

Om historien upprepar sig från 2007-2009 blir det prisökningar över genomsnittet på enskilda produktgrupper. Man kan enligt Li också räkna med en rätt betydande eftersläpning innan prisökningarna når slutkonsumenterna. Då tog det sex-tolv månader.

Carl Eckerdal säger han att hoppas på ett större mått av pragmatism från handelns sida under de kommande månaderna än vad som var fallet för tio år sedan.

– Jag tror på större förståelse och vilja från handelns sida denna gång. Nu måste man gå från läpparnas bekännelse till konkret handling.

Källa: LandLantbruk

Foto: Livsmedelsföretagen