Konkurrensverket ska granska livsmedelskedjan

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet hos marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel.

Upplägget för uppdraget kommer att vara brett och omfatta både livsmedelsproduktion och livsmedelshandel och inte bara de påtagliga och väl dokumenterade problemen med hög marknadskoncentration i flera led.

Konkurrensverket har redan påbörjat en genomgång av i vilka delar som analysen av livsmedelsmarknaderna behöver fördjupas mot bakgrund av den utveckling som har varit, sedan vi senast studerade marknaden på djupet år 2011. Som ett led i detta arbete har verket hittills intervjuat en del branschorganisationer, livsmedelstillverkare och de största aktörerna inom detaljhandeln.

Konkurrensverket kommer att bjuda in till rundabordssamtal under hösten för att få del av berörda aktörers synpunkter på vilka analyser som behöver göras och vilken inriktning själva utredningsarbetet ska ha.

Utgångspunkten för Konkurrensverket är att bidra till livsmedelsstrategin genom att främja en livlig konkurrens i alla led av marknaden. Vår utgångspunkt är att företag som är utsatta för konkurrens vässar sig och sin verksamhet och att de därigenom blir mer konkurrenskraftiga. Och att både tillväxt och lönsamhet kommer av stärkt konkurrenskraft.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 21 juni 2018.

 

Källa: Konkurrensverket