Livsmedelsverket föreslår sanktionsavgifter

Att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna ge fängelse och att en sanktionsavgift ska kunna tas ut vid mindre allvarliga överträdelser har tidigare beslutats av riksdagen. Nu har Livsmedelsverket lämnat ett förslag på hur sanktionsavgifterna ska kunna utformas.

Att allvarligare livsmedelsbrott och livsmedelsfusk ska kunna leda till fängelsestraff och att en sanktionsavgift ska kunna tas ut vid mindre allvarliga överträdelser beslutades av riksdagen i maj 2018. I april 2018 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att utforma ett system med sanktionsavgifter för ett antal överträdelser mot livsmedelslagstiftningen som inte längre ska vara straffbelagda.

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först ha registrerat det hos kontrollmyndigheterna eller att inte ha tillräcklig dokumentation och journalföring ingår i gruppen överträdelser som ska kunna leda till sanktionsavgift.

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera det hos kontrollmyndigheterna betraktas som den allvarligaste överträdelsen i gruppen och ska enligt förslaget kunna ge 5.000 till 75.000 kronor i sanktionsavgift. Om företaget varit oregistrerat i samband med att det bytt ägare är avgiftsspannet något lägre, 2.500 till 40.000 kronor. Brister i journalföring föreslås ge avgifter på mellan 2.000 och 25.000 kronor. Avgifternas nivåer har föreslagits med utgångspunkt från överträdelsernas allvar. Dessutom föreslås företagets årsomsättning få betydelse för avgiftens storlek.

Den myndighet som ansvarar för kontrollen för ett företag föreslås få rätt att besluta om avgiften och hur stor den ska vara. Kontrollmyndighet kan vara den kommun eller länsstyrelse där företaget finns eller Livsmedelsverket beroende på företagets storlek och vilken typ av verksamhet företaget har.

Livsmedelsverket skickar sitt förslag till Näringsdepartementet 13 juni.

Källa: Livsmedelsverket