Möjlighet till kameraövervakning ska förenklas

Regeringen vill att polisen utan att invänta tillstånd ska kunna sätta upp kameror för övervakning direkt när ett behov uppstår. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som ska undersöka hur reglerna för kameraövervakning för brottsbekämpande myndigheter kan förenklas.

I början av 2018 presenterar regeringen ett förslag till en ny lag som ska göra det enklare att använda kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syften.

Som ett komplement till detta får nu också en utredare, hovrättslagmannen Johan Sjöö, i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att brottsbekämpande myndigheter på ett enklare och mer verksamhetsanpassat sätt ska kunna använda kameraövervakning.

Anmälningsplikt istället för tillstånd

Utgångspunkten är att tillståndsplikten ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt. Det här skulle göra att till exempel polisen direkt när ett behov uppstår skulle kunna sätta upp övervakningskameror. Genom utredningen tar regeringen ett samlat grepp om all den kameraövervakning som bedrivs av brottsbekämpande myndigheter.

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott,
  • kartlägga behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som sker i syfte att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten,
  • föreslå förenklingar utifrån kartläggningen, med utgångspunkten att tillståndsplikten för kameraövervakning ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt,
  • överväga om det finns skäl för förenklade regler även när det gäller annan kameraövervakning än sådan som de ovan berörda myndigheterna bedriver i brottsbekämpande syfte,
  • analysera behovet av integritetsskyddande åtgärder när det blir enklare att använda kameraövervakning,
  • analysera vilka effekter förenklade möjligheter till kameraövervakning i brottsbekämpande syfte kommer att få för en effektiv tillsyn,
  • analysera om man bör införa ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer, och
  • lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Utredningen ska redovisas senast den 15 augusti 2018 beträffande brottsbekämpande myndigheters kameraövervakning och senast den 15 februari 2019 beträffande allmänna transportmedel och stationer.

Källa: Regeringen