Motstridiga regler för handlare kring nya tobakslagen

Vad gör man som handlare när politiker och myndigheter fattar beslut som strider mot lagen? Den frågan ställdes på sin spets i samband med att den nya tobakslagstiftningen införs i sommar. Då ansvarar handlarna för att ingen röker utanför butiken. Handlaren janne Lindberg har uppmärksammat problemet.

Från och med den 1 juli 2019 måste handlare ansöka om tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak. Dessutom måste handlaren betala en avgift till kommunen – som kan variera från kommun till kommun – för detta tillstånd.

Det är också kommunens ansvar att granska om handlaren är lämplig att sälja tobak. Vad krävs då av handlaren för att anses som lämplig?

Dels krävs det vanliga som ekonomisk skötsamhet samt att ingen tidigare brotslighet förekommer. Kommunen kan hämta information från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att säkerställa detta.

Nya krav för tobakshandlare

Men med den nya lagen finns också nya krav på den som säljer tobak.

– Vi fick ett brev från Länsstyrelsen i Stockholm där det stod att det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Att jag var ansvarig för att det röks utanför min butik. Men jag kan inte påverka vad som sker utanför butiken. Det är kommunens mark, säger Jan Lindberg, handlare på Ica Supermarket Fridhemsplan i Stockholm.

Så Jan Lindberg frågade Länsstyrelse hur han skulle agera om någon stod och rökte utanför butiken där han inte hade mandat att påverka personer och deras beteende.

Fick ett icke-svar

– Jag fick mer eller mindre ett icke-svar, säger han.

Så här skrev länsstyrelssen tillbaka:

“Du ansvarar förvisso för att rökförbudet uppehålls utanför din butik men det är inte ditt ansvar att avvisa någon.

Din skyldighet är:

  • Inte ha någon askkopp placerad utanför butiken – det har du nog inte.
  • Se till att personal inte står och röker utanför entrén genom information
  • Säga till någon som står och röker utanför att det är förbjudet att röka här.
  • Be hen släcka cigaretten eller gå någon annanstans och röka.
  • Skulle du ha problem med att folk står och röker utanför din butik så kan du sätta upp en förbudsskylt gärna trevligt utformad.”

Vidare står i svaret från Länsstyrelsen i Stockholm att:

“Du får inte avvisa personer handgripligen från platsen det är bara polis eller ordningsvakt som får göra det.

Du kommer inte heller kunna hindra någon att passera butiken med en cigarett i handen men det kommer inte läggas dig till last.”

Hyr lokal med askkoppar på

– Visst, en skylt kan jag sätta upp om rökning förbjuden utanför butiken men det finns askkoppar på fastigheten lite längre ner från butiken men dessa råder vi inte över då vi hyr vår lokal. Dessutom ligger häktet mittemot butiken och de har tagit bort sina askkoppar. Risken är stor att de går över gatan för att röka. Med andra ord måste jag nu anvisa personal, eller själv gå ut och tala om för folk att de inte får röka där fastän jag inte har ansvar för marken utanför butiken eller att fastighetsägaren har askkoppar på sin fastighet som jag hyr. Samtidigt har jag inte rätt avvisa dem. Det har bara polisen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Rose-Marie Lindberg

 

Klargörande om nytt rökförbud vid butiksentréer

Den 1 juli 2019 träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft som bland annat förbjuder rökning vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis butiker.

Den som äger eller på annat sätt disponerar över en butikslokal kommer från och med den 1 juli att ansvara för att rökning inte sker vid entrén till lokalen. Enligt den nya lagen ankommer det därför på butiksinnehavare att sätta upp en skylt som informerar om att rökning inte får ske vid entrén samt att flytta eller ta bort eventuella askkoppar som finns inom det område som omfattas av rökförbudet.

Ingen rök in i lokalen

Hur stort det rökfria området utanför en entré ska vara är inte reglerat i lagen. Dock framgår att det måste vara så pass stort att tobaksrök inte kommer in i lokalen. Personalentréer, dit allmänheten inte har tillträde, omfattas dock inte av förbudet.

Säg till rökare men avvisa inte

Lagen anger att butiksinnehavaren även genom tillsägelser ska informera personer som röker utanför entrén om att rökförbud råder. Om någon trots tillsägelse röker där det är förbjudet får personen avvisas. Butiksinnehavaren får dock inte på egen hand avvisa personer som bryter mot förbudet. Det ansvaret ligger istället på polis eller ordningsvakt.

Vägledningsmaterial på gång

Folkhälsomyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram vägledningsmaterial för kommuner och butiksinnehavare. Materialet beräknas vara sammanställt i maj respektive juni. Innan ytterligare vägledning och riktlinjer tillgängliggörs är det förhållandevis oklart var gränserna går för butiksinnehavarens ansvar exempelvis avseende det rökfria områdets omfattning och hur kommunernas tillsynsarbete rent praktiskt kommer att gå till.

Inget straffansvar

Det står dock klart att den nya lagen inte för med sig något straffansvar för ägare eller de som på annat sätt disponerar över en lokal. I särskilda undantagsfall kan kommunerna komma att meddela så kallade förelägganden som förenas med vite. Utgångspunkten enligt den nya lagen är dock att rättelse ska ske frivilligt.

Flytta askkoppar och informera

Sammanfattningsvis, mot bakgrund av den information som finns att tillgå i dagsläget, sträcker sig kraven på den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal endast till att sätta upp skyltar vid entréer med innebörden att rökning är förbjuden, att flytta eventuella askkoppar från sådana områden samt att säga till/informera personer som ändå bryter mot förbudet.

Text: Susanna Norelid, Advokat