Nytt regeringsuppdrag ska minska matsvinn

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. Uppdraget sträcker sig över tre år, 2017- 2019.

Redan till midsommar räknar Livsmedelsverket med att kunna lägga fram en handlingsplan för minskat matsvinn till till regeringen. Det är den första delen i regeringsuppdraget.

Den första delen ska visa hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet “att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd” uppnås.

Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin och bygger på erfarenheter från det tidigare regeringsuppdraget att minska matsvinnet 2013-2015, Nordiska Ministerrådets matsvinnsprojekt och nya studier som gjorts under 2017.

Myndigheterna ska jobba tillsammans för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Det innebär åtgärder hela vägen från producenterna av maten till konsumenten som äter den.

De åtgärder som tas fram i handlingsplanen ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion, samt en cirkulär ekonomi.

En första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och slutredovisning ska ges till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2020.

I arbetsgruppen från Livsmedelsverket arbetar Ingela Dahlin, projektledare samt Anna Widén, kommunikationsstrateg.

Branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel är överens om några grundläggande åtgärder som behövs för att minska matsvinnet:

  • bättre metoder för mätning och uppföljning
  • ökad samverkan mellan branschens alla led
  • insatser för att utbilda konsumenter om hållbarhetstider
  • behov av prognosverktyg
  • översyn av datummärkningen
  • se över multierbjudande, exempelvis köp 3 för 2, som driver matsvinn

 

Magnus Nikkarinen som är näringspolitiskt sakkunnig på Svensk Dagligvaruhandel:

”Vi skulle vilja se en tydlig målbild från regeringens håll och att delmål utformas. Från dagligvaruhandelns sida har vi påbörjat arbetet med att studera hur vi kan dokumentera matsvinnsstatistik, vad vi kan ha för gemensamma definitioner och mätmetoder. Nu förvär vi oss att arbetet även ska påbörjas från offentligt håll och av andra aktörer i edjan. Om målet är att halvera matsvinnet måste vi veta var man ska börja, annars är det svårt att lyckas”, säger han i en intervju av Livsmedel i fokus.

Källor: Livsmedelsverket, LiF