Pengar att söka för projekt inom den nationella livsmedelsstrategin

Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. 
Under våren utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Utlysningen är en del av Jordbruksverkets regeringsuppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till att stärka konkurrenskraften så att potentialen i svensk livsmedelsproduktion kan nyttjas fullt ut till nytta för aktörer och intressenter i hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad produktion, jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
”På många håll i landet finns regionala livsmedelsstrategier. Pengarna i denna utlysning kan exempelvis användas till att genomföra dem eller till andra projekt som bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi vill med dessa medel främja regionala insatser och samverkan i hela landet”, säger Karin Lothigius på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, föreningar samt andra organisationer och företag kan söka stödet mellan den 3 april och den 3 juni 2018.

Källa: Jordbruksverket

 

Fakta | Projekt inom den nationella livsmedelsstrategin

Projekten kan exempelvis vara inom följande områden

 • Samarbeten för att tillämpa regler, kontroller och andra styrmedel så att de stödjer ökad produktivitet och konkurrenskraft i livsmedelskedjan
 • Samarbeten för ökad lönsamhet i animalieproduktionen
 • Samarbete för främjande av vilt och renkött som mat
 • Samarbeten för att öka konsumenternas förtroende för svenska livsmedel samt ökad möjlighet att göra informerade och medvetna val
 • Samarbeten kring utveckling av arbetsprocesser och verktyg för att hitta nya marknadskanaler och marknader
 • Samarbeten för ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan
 • Samarbeten kring produktutveckling inom livsmedelskedjan
 • Samarbeten för främjande av måltidsturism på landsbygden
 • Samordning av kunskaps- och innovationssystemet för livsmedelskedjan

Områden där behovet är eftersatt och där det finns en outnyttjad tillväxtpotential kommer att prioriteras. Jordbruksverket kommer i denna utlysning att eftersträva en jämn geografisk spridning över landet.

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 16.2, stöd till pilotprojekt och samarbetsprojekt, inom fokusområde 6a.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd inom det här området.

De här utgifterna kan du få stöd för

 • lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • eget arbete
 • köp av tjänst
 • inköp eller utveckling av programvara
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Källa: Jordbruksverket

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida