Regeringen tar krafttag mot internationella stöldligor

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterade igår den 7 februari ett offensivt åtgärdspaket som ska bekämpa internationella stöldligor. Åtgärderna stärker ansvariga myndigheters förebyggande arbete och de brottsutredande åtgärderna intensifieras.

Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner. Regeringen presenterar nu en rad åtgärder för att bekämpa de internationella stöldligorna.

Satsning på polisen

Polismyndigheten får 7,1 miljarder år 2018–2020. Med utgångspunkt i regeringens nationella brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, ska polisen försvåra för stöldligor.

Utförseln av stöldgods ska förhindras

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor.

Svensk Handel välkomnar förslagen om skärpta straff mot systematiska stölder, kriminalisering av försök till häleri och försvårande att föra ut stöldgods ur Sverige som regeringen presenterar för att komma åt de internationella stöldligorna.

”Vi har haft en konstruktiv dialog med regeringen och välkomnar att de tar krafttag mot den organiserade brottsligheten som drabbar handeln. För att förslagen ska bli verklighet krävs också tillräckliga resurser och en tydlighet kring styrning och ansvar”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel i ett uttalande.

– Stöldligor är ett stort problem på många orter och det är bra att de nu hamnar i fokus. Viktigt att komma ihåg att det på många orter även finns en lokal marknad för mat som stulit och att dessa marknader måste försvinna , säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Skärpta straff för bostadsinbrott och tillträdesförbud

Den som drabbas av ett inbrott får sin integritet kränkt, något som straffen i större utsträckning behöver ta hänsyn till. Därför ser en utredning över möjligheten att skärpa straffen för organiserade och systematiska stölder samt häleribrott. Möjligheten att utfärda tillträdesförbud till bland annat butiker ses också över.

– Det är en fråga som handeln drivit i flera år och det är glädjande att den ännu är högt uppe på den politiska dagordningen , säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Avtjäna fängelsestraff i sitt hemland

Regeringen har sedan den tillträdde fört en aktiv dialog med flera länder, till exempel Rumänien, för att underlätta att personer som döms i Sverige avtjänar sina fängelsestraff i hemlandet. Regeringen vill dock att fler ska avtjäna straff i sina hemländer. Därför får Kriminalvården i uppdrag att effektivisera arbetet med överföringar av fängelsestraff, och skyndsamhetskravet för att korta handläggningstiderna utreds.

Möjligheten till kameraövervakning ska öka

Regeringen går fram med ett lagförslag som innebär att tillståndskravet för kameraövervakning inom bland annat jord- och skogsbruk tas bort. Lagförslaget underlättar också för polisen och kommuner att få tillstånd för kamerabevakning. En utredning ser just nu också över möjligheten att ta bort det tillståndskrav som gäller kameraövervakning för polisen och tullen.

–Handeln vill även ha möjlighet att övervaka entréer och parkeringar. Det skulle underlätta avsevärt för polisen , säger Pär Bygdeson.

Det internationella samarbetet ska öka

Under år 2018 tar regeringen flera initiativ internationellt för att bekämpa problemet med internationella stöldligor. Regeringen för bland annat dialoger med ursprungsländerna till stöldligorna, tar initiativ till fördjupat internationellt polissamarbete och kommer att lägga fram initiativ till EU.

Utökad kontroll i gränsnära områden

Regeringen kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att se över behovet av vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden. Åtgärder som kan vara aktuella rör till exempel automatisk kamerabevakning med nummerplåts- och fordonsavkänning vid våra gränsövergångar.

Text: Marie Hallencreutz