Så hanterar du sexuella trakasserier på jobbet

I kölvattnet av Metoo är det många som efterfrågar starkare skydd på sina arbetsplatser mot sexuella trakasserier. Detta har Prevent* uppmärksammat och i en artikel i deras magasin Arbetsliv tipsar de om hur ansvariga chefer bör göra.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras – och sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Men sexuella trakasserier är också diskriminering. Och enligt diskrimineringslagen har du som arbetsgivare skyldighet att, så snart du får veta att något hänt, både utreda och åtgärda sexuella trakasserier.

Här är några tips till ansvariga chefer:

  • Ha alla rutiner, processer och handlingsplaner på plats så att du och alla andra vet vad som gäller om trakasserier inträffar. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 och i Diskrimineringslagen på www.do.se.
  • Reagera snabbt. Det är viktigt att få stopp på sexuella trakasserier direkt.
  • Se till att det inte finns några “untouchables”, någon chef eller person med inflytande som får bete sig illa. Så fort det tillåts tappar arbetsgivaren i trovärdighet.
  • Vara uppmärksam på om personen som utsatts blir ifrågasatt och utfryst.
  • Var lyhörd för en situation som ofta är mycket känslig.
  • Känner du dig osäker på hur till exempel en utredning ska göras, ta hjälp av en företagshälsa eller liknande externa arbetsmiljötjänster, eller kontakta DO.

Vad är då sexuella trakasserier?

Det är den som utsätts som har tolkningsföreträde och som definierar utsattheten. I lagen definieras trakasserier som “det som kränker en persons värdighet” och det kan ju vara individuellt. För att det ska vara sexuella trakasserier ska det vara uppträdande av sexuell natur som kränker ens värdighet. Och det ska vara oönskat

Vad gör man om någon i personalen utsatts av sexuella trakasserier?

Den som utsatts kan behöva stöd i form av till exempel samtal. Den som har utsatt behöver veta att beteendet inte accepteras. Ofta följer en tillsägelse, en varning och i sista hand uppsägning. Om frågan håller på att utredas kan det vara värt att skilja parterna åt under tiden som utredningen pågår. Olika sätt kan tillämpas: Att den som är utpekad får vara hemma med lön, att det görs tillfälliga omplaceringar eller att det görs schemaändringar så att de inte arbetar samtidigt.

Källa: Arbetsliv/Prevent

Omarbetad text: Marie Halldestam Hallencreutz

* Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.