Skärpta administrativa regler kring hantering av farligt avfall

Den 1 augusti i år trädde en utökad anteckningsskyldighet i kraft vad gäller farligt avfall. Och från och med 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Även om farligt avfall utgör en relativt liten del av allt avfall i butiken så är det en viktig avfallsfraktion som måste omhändertas korrekt.

Farligt avfall, som exempelvis uttjänta ljusrör och andra ljuskällor, batterier, liksom rester av rengöringsmedel och färg, kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

– Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall, säger Peter Johansson, vd på Svensk Avfallsrådgivning.

Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Skärpta regler

Regeringen fattade beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebar att en utökad anteckningsskyldighet trädde ikraft den 1 augusti i år för verksamheter som producerar, transporterar och samlar in farligt avfall. Och från den 1 november i år är man skyldig att rapportera in anteckningarna till Naturvårdsverket.

– Du som handlare kan själv sköta rapporteringen (se länk nedan) eller så kan man ta hjälp av oss på Svensk Avfallsrådgivning eller låta sin avfallsentreprenör sköta det eftersom de allra flesta avfallsentreprenörerna erbjuder denna hjälp.

Vad bör man tänka på som handlare när man hanterar farligt avfall?

– Dels är det viktigt att särhålla det farliga avfallet ifrån varandra, det vill säga att man inte lägger allt sitt farliga avfall i en låda och blandar dem. Man ska en som är anpassad för lysrör och förslagsvis ett FA-kit för mindre segment. Dels är det viktigt att allt är väl emballerat och att man byter ut trasiga förvaringsbehållare till nya och märk dem väl efter innehåll. Sortera ut så mycket som möjligt.

Svensk Avfallsrådgivning har gjort en kort informationsfilm hur man hanterar farligt avfall både i praktiken och administrativt enligt de nya reglerna, se länk nedan.

Varför skärps regelverket?

EU-länderna behöver i högre grad ställa om till en cirkulär ekonomi. Därför har medlemsländerna beslutat om gemensamma åtgärder, bland annat för minskade avfallsmängder och höjda ambitioner när det gäller avfallshantering och materialåtervinning.

Medlemsländerna behöver också säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall. Det har inte funnits tillräcklig information om hur farligt avfall hanterats. Därför har EU-länderna beslutat att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att länderna inrättar elektroniska register för farligt avfall. De elektroniska registren bör, när det är lämpligt, också utvidgas till att omfatta uppgifter om andra avfallstyper, bland annat för att förbättra övervakningen av avfallsflöden inom unionen.

Text: Marie Hallencreutz

 

Länkar:

Filmen om farligt avfall från Svensk Avfallsrådgivning

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket här